YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ
  SISÄLLYSLUETTELOT  |  KANNET  |  ARTIKKELIHAKU  |  OHJEITA
 
CLGE:n säännöt hyväksyttiin Roomassa
  Markku Markkula
  Tyyppi Kolumni  Osasto CLGE-uutisia  Nro 2/1997 Sivu 29
CLGE:n yleiskokous maanmittauspäivien yhteydessä – GI2000 nousi keskustelun kohteeksi
  Markku Markkula
  Tyyppi Kolumni  Osasto CLGE-uutisia  Nro 2/1999 Sivu 34
CLGE:n yleiskokous pidettiin 28.–29.4.2000 kesäisissä olosuhteissa Kööpenhaminassa
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto CLGE-uutisia  Nro 2/2000 Sivu 50
Ingå Allmänningsholmar -saariston vesialueiden osakkuusselvitykset
  Markku Markkula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 5/2000 Sivu 44
Johdanto kaupunkien digitaalisiin kaksosiin ja niiden hyötyihin
  Ville Lehtola – Markku Markkula
  Lisätiedot Kaupunkien johtaminen ja myös operatiivinen toiminta ovat uusien haasteiden kohteena. Enää ei riitä se, että suunnitellaan vuosi kerrallaan pientä lisätehokkuutta, resurssien säästöä ja riskien minimointia. Ilmastonmuutos ja muut ratkaisuja odottavat suuret ongelmat peräänkuuluttavat innovatiivisia edelläkävijöitä nousemaan esille. Osana tätä digiaikakaudella paperikartat on korvattu 3D-digimalleilla, jotka mahdollistavat dynaamisemmat prosessit ja monimuotoisen osallisuuden. Pääasiallinen syy tähän on ollut tarve parempaan ja tarkempaan ­muutostavoitteita tukevaan suunnitteluun.
  Avainsanat digitaaliset kaksoset, DT, kaupunkisuunnittelu
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2023 Sivu 17
Kiinteistönmuodostamislakia on muutettu – lisäksi uusi laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta tuli voimaan 2006 alusta
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2006 Sivu 52
Kolmiulotteinen kiinteistö – avoimuutta asemakaava-alueen kiinteistöjen omistukseen ja hallintaan sekä selkeyttä kiinteistövakuuksiin
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kolmiulotteinen kiinteistö eli jäljempänä 3D-kiinteistön, muodostaminen maanpinnan ala- ja yläpuoliseen tilaan asemakaava-alueella on ollut selvitettävänä viimeisen puolentoista vuoden ajan maa- ja metsätalous- ja ympäristöministerin asettamassa työryhmässä. Tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja joustavoittaa asemakaava- alueen rakennushankkeiden toteuttamista mahdollistamalla kiinteistöjen osittaminen myös korkeussuunnassa. Tavoitteena ministeriöillä on myös antaa asiasta hallituksen esitys.
  Avainsanat 3D-kiinteistö, kolmiulotteinen kiinteistö
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2017 Sivu 14
Lainsäädännön uudistamisesta jokin ajatus
  Markku Markkula
  Avainsanat lainsäädäntö, hallitus, politiikka
  Tyyppi Puheenvuoro / palaute  Osasto Keskustelua / Yleisöltä  Nro 4/2021 Sivu 44
Maanmittausta entiseen aikaan
  Markku Markkula
  Tyyppi Pakina  Osasto Sattumuksia  Nro 2/2011 Sivu 67
Monialaisesti ratkaisuja kaupungistumiseen
  Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Markku Markkula – Lars Miikki – Juha Hyyppä – Pentti Launonen
  Lisätiedot Kaupungistumisen haasteena on saada aikaan parempaa vähemmällä ja päästä lähemmäksi kestävää ja ihmiskeskeistä palveluyhteiskuntaa. Toisaalta ratkaisuja pyritään luomaan yhdessä kaikkien alueen toimijoiden kanssa. Tämä tapahtuu hyödyntäen eri osapuolten osaamista ja näkemyksiä verkostomaisesti ja tiivistämällä yhteistyötä sekä avoimuutta osin kasvavan digitaalisuuden sekä uudenlaisten yhteiskehittelyja demonstraatioalustojen avulla.
  Avainsanat EUE, kaupungistuminen, monialaisuus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto EUE – Ajatuksia ohjaava tekeminen  Nro 3/2013 Sivu 20
Muutoksenhausta kiinteistö- ym. toimituksiin
  Markku Markkula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2000 Sivu 26
NETTIEKSTRA: Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2020 Sivu 53
Osallistuminen uusiksi 3D-virtuaalimaailmoilla
  Hannu Hyyppä – Juho-Pekka Virtanen – Marika Ahlavuo – Tommi Hollström – Juha Hyyppä – Markku Markkula – Lingli Zhu – Markus Holopainen
  Lisätiedot Eurooppalaisen digitaaliagendan tavoitteena on hyödyntää nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet kestävän kehityksen, sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden edistämisessä. Tätä kautta Suomella on tavoitteena olla merkittävä toimija EU 2020 -strategian tavoitteiden toteuttamisessa. Suomi on tietomallintamisen osalta maailman johtavia maita ja tavoitteena onkin kehittää virtuaalisuutta ja alueellista tietomallintamista kansainvälisille markkinoille.
  Avainsanat EUE, 3D-virtuaalimaailma
  Tyyppi Artikkeli  Osasto EUE – Ajatuksia ohjaava tekeminen  Nro 3/2013 Sivu 26
Rakennetun ympäristön suunnitteluun mittatarkkaa virtuaalisuutta
  Juho-Pekka Virtanen – Hannu Hyyppä – Marika Ahlavuo – Tommi Hollström – Juha Hyyppä – Markku Markkula – Matti Kurkela – Kauko Viitanen – Lingli Zhu – Jussi Lehtinen
  Lisätiedot Tulevaisuuden 3D-wikipedia luo uudenlaisen lähestymistavan aluesuunnitteluun. Rakennetun ympäristön suunnittelijat, virkamiehet ja asukkaat pääsevät tulevaisuudessa nopeampaan dialogiin virtuaalimaailmassa. Yhteisen tietämyksen hallinnan avulla virtuaalimaailma tarjoaa jaetun alustan, joka luo arvoa monialaiselle rakennetun ympäristön suunnittelulle, käyttäjälähtöisten liiketoimintojen kehittämiselle ja tulevaisuuden kiinteistöalalle.

(Mainittujen lisäksi kirjoittajina myös Tapani Honkanen ja Markus Holopainen.)

  Avainsanat EUE, virtuaalimaailma, mittatarkka virtuaalimalli, 3D-wikipedia
  Tyyppi Artikkeli  Osasto EUE – Ajatuksia ohjaava tekeminen  Nro 3/2013 Sivu 28
Rautatien rajaamistoimitus korvaustoimituksena mahdolliseksi
  Markku Markkula
  Lisätiedot Eduskunta ehti vahvistaa vielä ennen kesälomia maantie- ja ratalakeihin merkittäviä muutoksia, joilla osaltaan on lisäksi maantie- ja ratatoimitusten suorittamista edistävä vaikutus, ks. HE 49/2016 vp. Lunastaja voidaan aikaisempaa useammin velvoittaa kustantamaan sivutoimenpiteenä tilusjärjestely maantie- tai ratatoimituksen yhteydessä. Ensisijainen keino kuitenkin on järjestellä tilukset uuden, merkittävän infrastruktuurihankkeen yhteydessä hankeuusjaolla, josta on erikseen säädetty kiinteistönmuodostamislaissa.
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2016 Sivu 14
Sattumuksia
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Sattumuksia  Nro 3/2011 Sivu 59
Sattumuksia
  Markku Markkula – Vesa Walamies
  Tyyppi Kolumni  Osasto Sattumuksia  Nro 4/2011 Sivu 58
Sattumuksia
  Markku Markkula
  Tyyppi Pakina  Osasto Sattumuksia  Nro 1/2012 Sivu 38
Uusia säädöksia
  Markku Markkula
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen organisaation muuttamista koskevat lait on vahvistettu. Merkittäviä osia Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta sekä Geodeettinen laitos liitetään Maanmittauslaitokseen vuoden 2015 alusta. Kaavoitusmittausten valvonta on siirtynyt 1.5.2014 lukien pois Maanmittauslaitokselta maankäyttö- ja rakennuslain muutosten sekä kaavoitusmittausasetuksen (1284/1999) kumoamisen jälkeen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Metsäntutkimuslaitos sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos yhdistetään 2015 vuoden alusta uudeksi Luonnonvarakeskukseksi, joka jatkaa tutkimuslaitoksena maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2014 Sivu 48
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2000 Sivu 59
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2001 Sivu 50
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2001 Sivu 36
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2001 Sivu 46
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2001 Sivu 49
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2002 Sivu 45
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2002 Sivu 40
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2003 Sivu 36
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2003 Sivu 28
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2003 Sivu 48
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2004 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2004 Sivu 42
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2005 Sivu 40
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2005 Sivu 36
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2005 Sivu 45
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevia säännöksiä on uudistettu. Lisäksi on säädetty kokonaan uusi osakeyhtiölaki. Rautateitä koskevia säännöksiä ollaan uudistamassa. Kuitenkaan mm. rautatietoimitusta koskevaa uutta ratalakia ei vielä ole hyväksytty.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2007 Sivu 56
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Vuokra-alueiden järjestelystä vuonna 1962 annettu laki (218/1962) on kumottu. Uusi ratalaki, jonka 5 luvussa on mm. säännökset ratatoimituksesta, tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Pieniä muutoksia on tehty maankäyttö- ja rakennuslakiin, lunastuslakiin, metsälakiin ja maakaareen.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2007 Sivu 49
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Maanmittauslaitosta ja maa- ja metsätalousministeriötä (MMM) koskevia useita uusia maksuasetuksia on annettu vuoden 2007 lopulla. Kiinteistönmuodostamislakia, yhteisaluelakia, yksityistielakia, lunastuslakia ja maakaarta ollaan muuttamassa, mihin liittyen hallituksen esitys on valmisteilla. Yhteismetsälakia on jo uudistettu vuoden 2008 alusta. Toteuttamisprojekti (KIRSI) kiinteistöjen kirjaamisasioiden (kiinnitys- ja lainhuutoasiat) siirtämiseksi tuomioistuinlaitokselta Maanmittaushallinnolle on alkanut vuoden 2008 tammikuulla. Tavoitteena on hallituksen esityksen valmistelu vuoden 2009 alkuun mennessä.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2008 Sivu 54
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kiinteistötoimitusmaksua koskevia säännöksiä on uudistettu ja muutettu. Paikkatietoinfrastruktuurilaki (HE 19/2009 vp.) ja lait koskien kirjaamisasioiden (eli lainhuuto- ja kiinnitysasioiden) siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittaustoimistoille (HE 30/2009 vp.) ovat eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä. Maankäyttö- ja rakennuslakia sekä eräitä muita ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia säädöksiä on muutettu.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2009 Sivu 41
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2009 Sivu 40
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2009 Sivu 39
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2010 Sivu 47
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2010 Sivu 41
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2011 Sivu 63
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2011 Sivu 45
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2011 Sivu 49
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2011 Sivu 49
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Maanmittauslaitoksen maksuasetusta on muutettu. Osa aineistojen käyttöoikeudesta on tulevaisuudessa maksutonta. Teknisluonteisia muutoksia on tehty ns. KTJ-lakiin, kaupanvahvistajalakiin sekä Maanmittauslaitoksen hallintolakiin.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2012 Sivu 29
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2013 Sivu 32
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Tasavallan presidentti vahvisti 23.8.2013 muun muassa lain sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (622/2013). Suurin osa kiinteistön luovutuksista voidaan jatkossa tehdä sähköisesti Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestelmässä. Vastaavasti kiinnityshakemukset voidaan tehdä sähköisesti ja sähköiset panttikirjat ottaa käyttöön. Vahvistetut lait tulevat voimaan 1.11.2013. Eräisiin luovutuksiin ja kiinnityshakemuksiin säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.3.2015 lukien.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2013 Sivu 46
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2013 Sivu 44
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2014 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Vuodenvaihteeseen suunnitellut lainmuutokset on saatu vietyä läpi ja voimaan 1.3.2014 mennessä. Eräitä täydentäviä säädöksiä tuli vielä voimaan 1.4.2014. Hallintokantelujen käsittelyä koskeva hallintolain muutos on jo hyväksytty eduskunnassa (368/2014). Yli kahta vuotta vanhempaa hallintokantelua ei viranomaisen tarvitse tutkia ilman erityistä syytä. Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti. Tietoyhteiskuntakaari (HE 221/2014 vp.) on ollut useampien valiokuntien käsiteltävänä ja ilmeisesti annetaan ennen eduskunnan kesälomia. Tulevassa laissa on mm. maanomistajia velvoittavia, pakottavia säännöksiä luovuttaa oikeuksia kaapeleiden yms. johtojen sekä mastojen sijoittamiseen.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2014 Sivu 32
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Tietoyhteiskuntakaari on nyt julkaistu Suomen säädöskokoelmassa nrolla 917/2014. Valtiota vastaan tehtyjen vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä ollaan keskittämässä Valtiokonttorille. Maanmittauslaitoksen toiminnasta tehtyjen vahingonkorvausvaatimusten käsittely on pysytetty Maanmittauslaitoksella, jolloin eräänä edellytyksenä on oikeusopillisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden toimiminen asioiden käsittelijöinä. Uusi kalastuslaki on edennyt eduskuntaan.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2014 Sivu 51
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kiinteistönmuodostamislain tilusjärjestelyjä koskevia säännöksiä muutettiin ja samalla säädettiin uusi uusjakojen tukemislaki ja -asetus. Maanmittauslaitos on saanut uuden työjärjestyksen, kun organisaatiota muutettiin 2015 alusta. Maksuasetuksia on uudistettu. Uuden kalastuslain käsittely eduskunnassa on kesken. Uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) on tullut lain 1347/2014 nojalla voimaan vuoden 2015 alusta.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2015 Sivu 46
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Uusi kalastuslaki tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Maanmittauslaitoksen entiset tehtävät pääosin säilyivät uudenkin lain mukaan. Ylä-Lapin kalastussäännöksiä tarkennettiin, jolloin muun ohella kiinteistömääritystoimituksen yhteydessä ratkaistavia asioita on lisätty. Erityisen kalastusoikeuden haltijan ja vesialueen omistajan kalastusoikeuksien yhteensovittamisesta on nyt säännökset. Kulkuyhteys kalastusoikeusalueelle järjestyy jatkossa muutoin kuin kalastuslain säännöksin. Viime vaiheessa poistettiin kalastuksenhoitomaksu eläkeläisiltä, jolloin maksun määrä nousi 39 euroon vuodelta. MRL:n muutoksessa säädettiin muun muassa kunnan maapolitiikasta. Maakuntajaosta 2016 voimaan tuleva laki vaikuttaa muun ohella maaoikeuksien tuomiopiireihin.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2015 Sivu 48
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot INSPIRE-direktiivin voimaanpanolakia 421/2009 on muutettu eräiden teknisten seikkojen ja määritelmien osalta 1.1.2016 lukien. Kiinteistötoimitusmaksuista on annettu kaksivuotinen uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus vuosiksi 2016 ja 2017. Tuomioistuinkäsittelystä määrättäviä maksuja on korotettu. Esimerkiksi suullinen maaoikeuskäsittely maksaa nyt 500 euroa. Tämän lisäksi tulevat mahdollisesti, kuten tähänkin asti, OK 21 luvussa säännellyt oikeudenkäyntikulut, kuten mahdolliset asiamiespalkkiot, jolloin jutun hävinnyt saattaa joutua korvaamaan myös vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2016 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Luonnonsuojelulakia on muutettu koskien rajojen merkitsemistä maastoon. Metsähallituksesta annettu lainsäädäntö vaikuttaa myös tie- ja ratatoimituksissa valtiolle maksettaviin korvauksiin. Eduskunnan käsittelyssä ovat olleet ns. KaPA-laki (HE 59/2016 vp.), KML:n muutospaketti (HE 102/2015 vp.) ja ratojen rajaamistoimitukseen liittyvä lakipaketti (HE 49/2016 vp.). Uusi tuomioistuinlaki (HE 7/2016 vp.) merkitsisi muun ohella maaoikeuksien toimintaan liittyvää uutta sääntelyä. Yksityistielain kokonaisuudistuksen valmistelu on aloitettu LVM:ön johdolla.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2016 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Toimitusinsinöörin kelpoisuutta koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2017. Maanmittausalan AMK-insinöörin tutkinto on riittävä perustutkinto Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin tehtäviin. Samalla on kumottu eräitä vanhoja tilusjärjestelysäädöksiä sekä pyritään lakkauttamaan historiallisia kiinteistörekisteriyksiköitä, joiden säilyttämiseen ei ole oikeudellisia perusteita. Yleisiin tarpeisiin erotettujen vanhojen kirkkojen ja hautausmaiden alueiden ym. lakkauttamisen lisäksi 1.1.2017 lähtien tavoitteena on KRL 2 §:ssä säädetystä kiinteistön laaduista vähitellen lakkauttaa erilliset vesijätöt, joita on erityisesti Pohjos-Savossa. Sähköisiin panttikirjoihin ollaan siirtymässä 1.6.2017 lukien. Paperisten panttikirjadokumenttien perusteella ei uusia lainoja enää voida myöntää kiinteistövakuuksia 1.1.2020 lukien. Rautatiealueiden rajaamistoimituksen ilman erillistä ratasuunnitelmaa tulevat mahdollisiksi 15.8.2016 lukien. 16.7.2016 tuli voimaan hallinnon yhteisistä sähköisten tukipalveluista.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2016 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Tuomioistuinlaki lienee merkittävin säädösmuutos viime kuukausina. Tulevaan sääntelyyn on ympäristöministeriön sektorilta tulossa ympäristösuojelulain muutoksia, jossa luvanvaraisuutta on pyritty karsimaan ja lupien päällekkäisyyttä vähentämään. Lisäksi yhden luukun lakihanke YM:ön hallinnonalalla on käynnistymässä. Hallintolakiin on tulossa neuvontavelvoite lupa-asioissa sähköisten tietojärjestelmien kautta.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2017 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Uudet säädökset koskevat YVA-lainsäädännön muutosta, rahanpesun estämistä ja jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla. Maanmittauslaitos on saanut uuden työjärjestyksen elokuun alussa 2017. Tenojoen kalastusta on järjestelty uudelleen Norjan kanssa allekirjoitetussa kalastussäännössä sovitulla tavalla. Syksyllä mahdollisesti ovat menossa eduskuntaan kolmiulotteista kiinteistöä koskeva lakipaketti, uusi yksityistielaki, laki avaruustoiminnasta sekä maantielain muutos. Kiinteistönmuodostamislain muuttamista paremmin vastaamaan digitalisaation, ketterän ja sujuvan prosessin haasteisiin aletaan suunnitella vuodeksi 2019.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2017 Sivu 32
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kiinteistönmuodostamislakia on muutettu maaoikeuksia koskien vuoden 2019 alusta lukien samassa yhteydessä kuin tuomioistuinlakia on tarkistettu. Kysymys on ollut käräjäoikeuksien rakenneuudistuksesta. Vesilain käyttöoikeussääntelyä on muutettu vuoden 2018 alusta lukien. Kalastuslakiin tulleella tarkistuksella kalastuksenhoitomaksuja on korotettu. Vuosille 2018 ja 2019 on annettu uusi maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Vuonna 1962 säädettyä lakia yksityisistä teistä (358/1962) ollaan korvaamassa uudella yksityistielailla, jota koskeva hallituksen esitys (HE 147/2017 vp.) on annettu eduskunnalle.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2018 Sivu 43
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Maankäyttöä ja rakentamista koskevia vahvistettuja lakeja on alkuvuodesta 2018 ollut vähän. Hallituksen esityksiä on annettu yksityistielaista ja kolmiulotteisista kiinteistöistä, joista jälkimmäinen esitys on jo hyväksytty eduskunnassa. Yksityistielaista on saatu perustuslakivaliokunnan, ympäristövaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnöt. Laki saadaan mahdollisesti voimaan vuoden 2019 alusta. EU:n komission tietosuoja-asetus (GDPR) tulee sovellettavaksi Suomessa 25.5.2018 alkaen. Sen vaikutukset kohdentuvat henkilötietoihin.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2018 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kolmiulotteisten kiinteistöjen muodostamista koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2018 lukien. Samalla tarkistettiin kiinteistönmuodostamis-, kiinteistörekisteri- sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksia. Uuden yksityistielain lisäksi 1.1.2019 tulevat voimaan muiden ohella kiinteistönmuodostamislain, yhteismetsälain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset. Tielautakuntien toiminta lakkaa 1.1.2020 alkuun mennessä. Maantielain nimi on muuttunut 1.8.2018 lukien laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä. Ruokavirastosta on annettu uusi laki. Lisäksi tieliikennelaki on uudistettu.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2018 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2019 Sivu 29
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Ennen eduskuntavaaleja valtiopäivät ehtivät hyväksyä huomattavan määrän uusia lakeja, jotka muun ohella liittyvät kansalliseen turvallisuuteen, sähköiseen ilmoitustauluun, julkis­hallinnon tiedonhallintaan sekä EU:n 25.5.2018 voimaan tulleeseen tietosuoja-asetukseen (GDPR). Lisäksi 42 eduskunnalle jo annettua hallituksen esitystä raukesi ennen vaalikauden päättymistä. KTJ-lakia, kiinteistörekisterilakia ja kiinteistöjen kauppahintarekisterilakia muutettiin. Puolustusvoimia koskenut vuoden 1996 lunastuslaki korvautui lunastuslailla kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Väestörekisterikeskus muuttuu 2020 Digi- ja väestötietovirastoksi. Ns. lunastuslain (603/1977) eräiden osien uudistamisesta on annettu oikeusministeriön raportti (OM 2019:12) kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain eräiden korvaussäännösten tarkistamisesta. Ns. Kemera-laissa on mahdollistettu automaattinen päätöksenteko 16.1.2019 lukien.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2019 Sivu 35
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Uuden eduskunnan aikana on annettu vähän uusia lakeja tai alemman ta-son sääntelyä. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelma elokuuhun 2020 asti on päivätty 19.9.2019. Suunnitelma sisältää muun ohella kiinteistönmuo-dostamislain muutoksen, joka annettaisiin eduskunnalle kesäkuussa 2020 sekä maantielain, ratalain ja yksityistielain teknisiä muutoksia. Ns. enklaa-vilakia pannaan ajantasalle hallituksen esityksellä HE 61/2019 vp., joka on vastikään annettu eduskunnalle. Muutokset tässäkin ovat teknisiä.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2019 Sivu 24
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2020 Sivu 44
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Ns. koronapandemian seurauksena eduskunta antoi väliaikaista lainsäädäntöä (mm. laki 302/2020), jossa on muun ohella säädetty etäosallistumisesta kiinteistötoimitusten kokouksiin sekä kirjallisesta toimitusmenettelystä. Järjestäytyneiden yhteisalueiden osakaskuntien kokouksiin liittyen sekä yhteismetsän osakaskunnan kokouksiin liittyen on sanotun covid-19 -epidemian takia annettu väliaikaista lainsäädäntöä, joka myös on voimassa 30.6.2021 saakka. Oikeusministeriön hallinnonalan eräitä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on muutettu, jolloin muun ohella maakaaren muutokset (338/2020) ovat tulleet voimaan 1.6.2020 lukien (hallituksen esitys HE 2/2020 vp.). Maanmittauslaitosta koskevat ministeriön antamat 4 maksuasetusta ovat tulleet vuoden 2021 alusta voimaan.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2021 Sivu 34
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2021 Sivu 42
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2021 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2022 Sivu 42
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Ilmastolaki on säädetty 1.7.2022. Lunastuslakiin on tulossa vähäisiä muutoksia. Valtion virkamieslakin on saatu edellistä merkittävämpiä muutoksia. Kiinteistöverotusuudistus tai kaavoituslaki eivät etene tällä hallituskaudella. Rakentamislaki ja RYTJ -laki puolestaan ovat edenneet eduskuntaan. MRL:n nimike on muuttumassa alueidenkäyttölaiksi. Maanmittauslaitos on saanut tarkistetun työjärjestyksen (486/2022) heinäkuun alusta 2022. Viimeksi mainitussa on muun ohella määrätty hankinta-asioiden käsittelyn sisäisestä organisoinnista.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2022 Sivu 42
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Sitten Maankäytön nron 3/2022 jälkeen merkittäviä uusia lakeja ei ole saatu. Hallituskauden päättyessä kuitenkin eduskunnassa on vireillä useita lainmuutoshankkeita, joiden valmistumisesta kuitenkaan ennen kevään eduskuntavaaleja ei voida olla varmoja. Mielenkiintoisia ovat etenkin RYTJ-laki, luonnonsuojelulaki ja HTJ-lakien muutokset. Ympäristölliseen lainsäädäntöön usein liittyy haaste varsinaista toimintaa sääntelevien pykälien päällekkäisyydestä suojelulainsäädäntöön. Ohessa onkin nostettu esiin joitakin hallituksen esityksiä, jotka ovat paraikaa eduskunnassa.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 4/2022 Sivu 44
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 1/2023 Sivu 40
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 2/2023 Sivu 38
Uusia säädöksiä
  Markku Markkula
  Lisätiedot Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettu laki tulee voimaan vuoden 2024 alusta. Lisäksi uusi rakentamislaki saadaan vuoden 2025, jolloin vuoden 2000 maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi. Kaavoituksen sääntelyn uudistaminen siirtyi uudelle hallitukselle ja valmistelu jatkuu ympäristöministeriössä. Rakentamislain yhteydessä saadaan pääosin teknisluoteisia muutoksia muiden ohella kiinteistönmuodostamislakiin, kiinteistörekisterilakiin, maantielakiin, ratalakiin, lunastuslakiin ja yksityistielakiin. Luonnonsuojelulain 1.6.2023 voimaantulon (9/2023) lisäksi on säädetty laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta annetun lain muuttamisesta. Kaupparekisteristä on annettu uusi laki ja samoin on annettu uusi kirkkolaki.
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2023 Sivu 40
Uusia säännöksiä
  Markku Markkula
  Tyyppi Uutinen  Osasto Uusia säädöksiä  Nro 3/2015 Sivu 40
Valttina kansainvälisyys
  Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä – Markku Markkula – Juha Hyyppä
  Lisätiedot Kansainvälisyys on arjessamme. Se on muotoutunut osin digitalisoitumisen ja osin EU:n myötä nykyisiin uomiinsa. Jatkuvat yhteydet verkostoihin on mahdollistettu jopa älypuhelimella 24/7. Yrityksille kansainvälisten asiantuntijoiden verkosto tuo kilpailuetua ja päivittää kansainvälistä osaamista. Kansainvälisiä huippuosaajia voidaan hyödyntää laajemminkin alueellisesti heidän osaamistaan määrätietoisesti yhteisöllistämällä.
  Avainsanat EUE, kansainvälisyys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto EUE – Ajatuksia ohjaava tekeminen  Nro 3/2013 Sivu 34
Vesijätön omistuksesta
  Markku Markkula
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 2/1999 Sivu 29
Vesijätön omistuksesta II
  Markku Markkula
  Lisätiedot Kirjoitus on jatkoa nrossa 2/1999 ilmestyneelle artikkelille.
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 3/2003 Sivu 27
Vesijätön omistuksesta III – erilliset vesijätöt
  Markku Markkula
  Lisätiedot Maa- ja metsätalousministeriön kiinteistö- rekisterin perusparannusstrategian mukaan erilliset vesijätöt on muodostettava tiloiksi tai liitettävä viereisiin kiinteistöihin toimituksissa. Samalla on alueiden omistaja ratkaistava.
  Avainsanat vesijättö, kiinteistötoimitus
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 4/2008 Sivu 42
Villikka jätti paikkansa CLGE:n pääsihteerinä
  Markku Markkula
  Tyyppi Kolumni  Osasto CLGE-uutisia  Nro 4/1998 Sivu 18
Vuoden alusta voimaan tulleesta yksityistielaista on julkaistu ensimmäinen kirja
  Markku Markkula
  Lisätiedot Esittely Esko Hämäläisen julkaisusta Uusi yksityistielaki – Tiekunta ja tieosakas 2019.
  Tyyppi Kirja-arvio tai -esittely  Osasto Julkaisuja / Kirjallisuutta  Nro 1/2019 Sivu 35
Yksityistieverkon syntymisestä maaseudulla
  Markku Markkula
  Lisätiedot Yksityistielakia ollaan uudistamassa. Asiasta on tehty joulukuussa 2015 liikenne- ja viestintäministeriössä päätös. Yksityisteiden verkon syntyhistoria Suomessa on pitkä. Sitä kuvataan lähemmin seuraavassa.
  Avainsanat uusjako, yksityistielaki, tieoikeus, kulkuyhteys
  Tyyppi Artikkeli  Osasto   Nro 1/2016 Sivu 10

Annetulla hakuehdolla löytyi 84 artikkeli(a).

Uusi haku