YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2010
(Ilmestyi 11.03.2010)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

  Lataa PDF-tiedosto
  (7 289 kB)

 

 

5 Pekka Lehtonen
MAANMITTARIT ILMASTONMUUTOSTA TORJUMAAN
  
  
  Maanmittareilla on paljon tehtävää yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä ja tietohuollossa.
  Avainsanat: ilmastonmuutos
6 Oras Tynkkynen
YHDYSKUNTASUUNNITTELU EDISTäMääN ILMASTONSUOJELUA (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  ”Ilmastopolitiikka on eräänlainen maailmanpalovakuutus: tapa minimoida riskiä, joka on sekä hyvin todennäköinen että vaarallinen.”
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
8 Irmeli Wahlgren
ILMASTONMUUTOS HAASTAA MAANMITTARIT (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Maanmittareilla on suuret vaikutusmahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseen rakennetun ympäristön kehittämisessä. Suurimmat haasteet koskevat tiedon välittymistä käytännön päätöksentekoon.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
9 Jukka Noponen
MAANMITTAREISTA HIILIJOHTAJIA (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Kehitys on johtamassa vääjäämättä siihen, että uudisrakentamisen on muututtava lähes hiilineutraaliksi.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
10 Matti Laitio – Katri Nuuja – Timo Turunen
ALUEIDENKäYTöSSä TARVITAAN KOKONAISUUKSIEN HALLINTAA (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Alueidenkäyttöön ja ympäristöön vaikutetaan kaavojen ja maapolitiikan lisäksi monissa muissakin yhteyksissä. Tämä korostaa alueidenkäytön strategisen ohjaamisen tarvetta.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
11 Matti Holopainen
MAANKäYTTö YMPäRISTöHAASTEIDEN KESKIöSSä (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Maankäytön ratkaisut vaikuttavat merkittävästi ympäristövaikutuksiin, palvelujen kustannuksiin ja suomalaisen yhteiskunnan kilpailukykyyn.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
12 Jarmo Ratia
MAANMITTAUSKO MAAILMAN ONGELMIEN RATKAISIJA? (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Maanmittausala ei ole suurten globaalien ongelmien kuten ilmastonmuutoksen, luonnonmullistusten tuhojen tai hiilijäljen pienentämisen ratkaisija, mutta ilman maanmittausalaa niitä ei myöskään voi ratkaista.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
13 Raimo Vajavaara
MAASTO- JA KIINTEISTöTIEDOT KULUTUKSEEN (MAANMITTAUSALA JA TULEVAISUUDEN HAASTEET)
  
  
  Maanmittausalan vastuulla olevien valtakunnallisten maasto- ja kiinteistötietojen tietopalvelua on tehostettava ja tietoaineistojen hyödyntämisasteen lisäämiseksi on hinnoittelupolitiikkaa uudistettava.
  Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka, ilmastonsuojelu, yhdyskuntasuunnittelu
14 Antti Rainio
PAIKKATIETOIKKUNA AVAA INFRASTRUKTUURIN
  
  
  Säädösten mukaan kansalliset paikkatietoaineistot tuodaan verkkopalveluihin jo seuraavien 2–3 vuoden aikana.
  Avainsanat: paikkatieto, paikkatietoinfrastruktuuri, paikkatietoportaali, INSPIRE, geoportal
17 Juhani Kakkuri
MAAPALLON MITTAAJA
  
  
  Geodeettisen laitoksen entinen johtaja Veikko Aleksanteri Heiskanen (1895–1971) oli kansainvälisesti tunnettu Maan koon, muodon ja kuoren rakenteen tutkija. Lisäksi hän oli suomalaisuuspoliitikko ja tietokirjailija.
  Avainsanat: Columbuksen geoidi, fysikaalinen geodesia, Geodeettinen laitos, isostasia, kartoitustyöt Suomessa, kieliriita, tähtitiede, Ursa, yliopistolait, V. A. Heiskane
21 Mikko Keskinen
MAAPOLITIIKAN RATKAISUILLA MERKITTäVä VAIKUTUS KUNTATALOUTEEN
  
  
  Maapoliittisten toimintatapojen vaikutusten arviointi auttaa taloudellisesti ja yhdyskuntarakenteellisesti järkevien ratkaisujen tekemistä ja päätösten perustelua.
  Avainsanat: maapolitiikka, vaikutusten arviointi, kuntatalous, raakamaa, maankäyttösopimus
24 Göran Eriksson
OMISTUSASUNNOT POHJOISMAISSA
  
  
  Vuoden 2009 toukokuun alusta tuli Ruotsissa voimaan uusi lainsäädäntö omistusasuntojen muodostamiseksi lohkomalla usean asunnon käsittävä asuntokiinteistö erityisiksi omistusasuntokiinteistöiksi.
  Avainsanat: omistusasunto, omistusasuntokiinteistö, Pohjoismaat, Ruotsi, kiinteistöpolitiikka, asuntorakentaminen
26 Simo Hannelius
PERUSTUTKIMUKSESTA HYöTYä TARKISTETTAESSA VANHOJA TEORIOITA
  
  
  Maanmittauslaitos rahoitti metsätilojen auppahintatutkimuksen aineiston 2006–07 keruun. Aineistossa verrattiin perinteisiä summa-arvoja kauppahintoihin ja ne olivat selviä yliarvioita hintoihin verrattuina.
  Avainsanat: asiantuntijajärjestelmä, Faustmann, sisäinen korko, summa-arvomenetelmä
30 Seppo Raatikainen
MRL:N KEHITTäMISALUEMENETTELY EI TOIMINUT KAJAANIN PETäISENNISKASSA
  
  
  Kajaanin Petäisenniskan teollisuusalue taantui 1990-luvulla. Kaupungin ja yrittäjien yhteinen kehittämisprojekti onnistui hyvin ja tuotti alueelle 500 uutta työpaikkaa.
  Avainsanat: kehittämisaluemenettely, kokonaissuunnittelu, työpaikkojen lisäys
34 Marika Ahlavuo – Hannu Hyyppä
VETOVOIMAA MAANMITTAUSALAN JA ERITYISESTI GEOMATIIKAN NäKYVYYTEEN A?!€
  
  
  Aalto-yliopiston laajentuminen tuo maanmittausalalle lisää kaupallista ja taiteellista asiantuntemusta, jolloin visuaalisen digitaalisen markkinoinnin merkitys korostuu.
  Avainsanat: maanmittaus, popularisointi, imago, markkinointiviestintä, opetus, vaikuttavuus
38 Matti Holopainen
PAIKKATIETOJEN TEKNINEN SAATAVUUS, RAHOITUS, HINNOITTELU JA LAATU €“ MITEN NE SOVITETAAN YHTEEN TOIMIVAKSI KOKONAISUUDEKSI? (VINKKELIT)
  
  
  Millä ratkaisuilla turvataan tiedon esteettömän saatavuuden lisäksi sen ajantasaisuus ja laatu, jotka vasta toimivana kokonaisuutena luovat tiedolle ja sen varaan rakennettaville palveluille arvon, josta loppukäyttäjät ovat valmiit maksamaan? Voidaanko yhteiskunnan kriittisiä palveluja rakentaa mekanismeille, joille ei ole olemassa selkeää rahoitusta? Joutuuko kunta päättämään, käytetäänkö veroraha vanhustenhuoltoon vaiko paikkatiedon ylläpitoon?
  Avainsanat: paikkatiedot, INSPIRE, hinnoittelu
39 MAANMITTARIT JA YMPäRISTöONGELMAT (JARRUMIES)
  
  
  "Siirrytään suoraan ympäristöystävälliseen luokitukseen."
40 Pekka Halme
SUOMEN LAATUPALKINTOKILPAILUN VOITTO ON SEKä TAVOITE ETTä VäLINE
  
  
  Maanmittauslaitos voitti vuoden 2009 Suomen Laatupalkintokilpailun julkisten yhteisöjen ja yleishyödyllisten organisaatioiden sarjassa. Palkinto oli pitkän toiminnan kehittämisen kauden tulos. Nyt laitos on hyvässä kunnossa, mutta kuntoa voi vieläkin parantaa.
  Avainsanat: Maanmittauslaitos, Suomen Laatupalkintokilpailu, laadun kehittäminen, prosessiorganisaatio
42 Antti Jakobsson
TUOKO INSPIRE YHTEENSOPIVUUDEN VAI TARVITAANKO MYöS MAANMITTAUSLAITOSTEN YHTEISTYöTä? (TääLLä ANTTI JAKOBSSON, PARIISI)
  
  
  ”Tarvitaan yksityisten toimijoiden ja maanmittauslaitosten yhteistyötä, mikä perustuu peruspaikkatietoihin ja niihin yhdistettyyn muuhun tietoon.”
  Avainsanat: INSPIRE, paikkatietopalvelut, geoportaali
43 VALEMAANMITTARIT TULEVAT (MAANMITTARITOIMISTO ÄYRäVäINEN & KRUGER)
  
  
  ”Seuraavana askeleena lienee toimitusten siirtäminen matalapalkkamaihin.”
45 Raimo Koivistoinen
HäRKää SARVISTA
  
  
  Raimo Koivistoinen aloittaa uuden palstan Maankäytössä.
46 Markku Villikka
HYVää OMAATUNTOA OSTAMASSA (RAJALINJALLA)
  
  
  Onko maanmittarista ilmastonmuutoksen generaattoriksi – riittääkö ammatillinen pätevyys vakuuttamaan poliittisen päätöksenteon?
47 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
51 Jürgen Grönfors
TURUN MITTA (MAANMITTAUSTA TALLENTAMASSA)
  
  
52 Pekka V. Virtanen
MAANMITTAUSINSINööRIEN EXLIBRIKSET
  
  
  Pekka V. Virtanen käsittelee kirjoituksessaan maanmittausinsinöörien exlibriksiä. Kirjoitus on julkaistu aiemmin Suomen Exlibrisyhdistyksen vuosikirjassa ”Exlibris 06”. Maankäyttö julkaisee kirjoituksen useassa osassa.
  Avainsanat: exlibris
57 Markku Villikka
MAANMITTARIT MATKALLA €DOWNUNDER€ (FIG-UUTISIA)
  
  
  FIG:n toinen eteläisellä pallonpuoliskolla pidettävä kongressi tulee ammatillisen ohjelman laajuudessa lyömään kaikki aiemmat ennätykset. Lähes tuhannesta tarjotusta esitelmästä on koottu ohjelma, johon kuuluu yli 150 esitelmätilaisuutta, erityisistuntoa ja tietoiskua. Kun puhujat edustavat yli 80 maata, voidaan syystä puhua suurimmasta maanmittausalan kongressista.
  Avainsanat: FIG, Sydney
58 Vesa Walamies
SATTUMUKSIA
  
  
65 Juha Tuominen – Taisto Honkanen – Seppo Karp – Jarmo Vauhkonen
ERKKI TENHOLA 1939€“2009 (IN MEMORIAM)
  
  

Takaisin Ylös