YLEISTIETOJA | LEHDET | LINKKEJÄ | PALVELUHAKEMISTO
  SISÄLLYSLUETTELOT | KANNET | ARTIKKELIHAKU | OHJEITA
 
  Artikkelit voi avata napsauttamalla sisällysluettelon sivunumeroita.
Kirjoittajien nimiä ja avainsanoja napsauttamalla voi tehdä artikkelihaun.
HUOM. Uusimmat lehdet ovat Maankäyttö DIGIssä.
Tilaa lehden RSS-syöte


MAANKÄYTTÖ 1/2021
(Ilmestyi 15.03.2021)
 

  Valitse numero:

  
  Some-linkit
  Ingressi
  Avainsanat
 

 

 

 

3 Matti Holopainen
ETäTYöSTä ON TULLUT UUSI NORMAALI - MIKä MUUTTUU YHTEISKUNNASSA - MITKä INVESTOINNIT TULISI ARVIOIDA UUDESTAAN?
  
  
  On tärkeää pohtia, mistä julkisista investoinneista voidaan luopua tai miten niitä tulisia suunnata uudestaan etätyön tullessa pysyväksi valtavirraksi.
  Avainsanat: väylähanke, liikenneinfra, etätyö, investoinnit, pandemia
4 Juho-Pekka VirtanenHarri KaartinenArttu JulinToni RantanenHannu Hyyppä
3D-PAIKKATIETO, PISTEPILVET JA äLYKKääT KAUPUNGIT
  
  
  Älykkäistä kaupungeista on ­puhuttu jo yli kaksi vuosikymmentä. Tänä ­aikana sekä teknologia että kaupungit itse ovat kehittyneet merkittävästi. ­Paikkatietoteknologialla on koko t­ämän kehityksen ajan ollut merkittävä ­rooli älykkään ­kaupungin osana. Mitkä ovat alalla ajankohtaisia tutkimus- ja ­kehitysaiheita ja kuinka ne tukevat ­älykkään kaupungin kehitystä?
  Avainsanat: 3D-kaupunkimalli, älykäs kaupunki, 3D-kartoitus, laserkeilaus, pistepilvi
8 Tapio Pelto
KETTERäT ANTUROINNIT ­KIINTEISTöJEN ENERGIATEHOKKUUDEN JA ­SISäILMASTON MITTAUKSESSA
  
  
  Kiinteistöjen olosuhdemittaukset ­tulevat näyttelemään­ ­lisääntyvässä määrin ­tärkeää osaa kiinteistöjen ­energiatehokkuusvaatimusten ­kasvaessa. Energiatehokkuus­vaatimuksia tulee pystyä ­seuraamaan reaaliajassa ja sen ­lisäksi kattavasti koko kiinteistöstä.
  Avainsanat: Anturi, sensori, olosuhde, energiatehokkuus, IoT, kiinteistö, sisäilma, sisäilmasto
11 Ari LaitalaLotta Laitala
MUU MAA MUSTIKKA
  
  
  Asuntokauppojen maan mainioon hintatietopalveluun asuntojen.hintatiedot.fi i­lmestyi alkuvuonna 2020 uusi sarake, tieto tontin omistuksesta. Varsin pieneltä ­tuntuva tiedonjyvänen suuressa datamassassa ei tunnu kovin merkitykselliseltä, ­mutta avaa aivan uudenlaisia näkymiä Helsingin asuntomarkkinoihin.
  Avainsanat: vuokratontti, oma tontti, asuntokauppa, hinnanmuodostus, arvo, regressioanalyysi
14 Susanna KariAri Laitala
MISSIONA LISäTä PAIKKATIEDON MERKITYKSEN YMMäRRYSTä
  
  
  GeoForum jatkaa Maanmittauslaitoksen aikaisemmin ylläpitämän Paikkatietoverkoston toimintaa.
  Avainsanat: GeoForum, verkosto, paikkatieto
17 MITäS MINä SANOIN (VETURIMIES)
  
  
18 Sakari Haulos
MAANKäYTöN LAINSääDäNTö UUDISTUU
  
  
  Maankäyttöä koskevassa lainsäädännössä on odotettavissa merkittäviä muutoksia lähitulevaisuudessa. Valtioneuvoston hiljattain julkaiseman lainsäädäntösuunnitelman mukaan seuraavan vuoden kuluessa hallitus tulee antamaan eduskunnalle muun muassa ehdotukset lunastuslain uudistamiseksi, kaavoitus- ja rakentamislaiksi, kaivoslain muuttamiseksi, luonnonsuojelulaiksi ja laiksi rakennetun ympäristön valtakunnallisesta rekisteristä ja tietoalustasta.
  Avainsanat: Kaavoitusjärjestelmä, Kaivostoiminta, Lainsäädäntö, Lunastuskorvaus, Luonnonsuojelu, Rakennuslupajärjestelmä
22 Tea LönnrothPauliina KrigsholmTuulia PuustinenHeidi FalkenbachElias Oikarinen
ASUNTOTARJONNAN HINTAJOUSTO JA ASUMISKUSTANNUKSET
  
  
  Suomessa asuntomarkkinoiden eriytyminen on jatkunut ? suuret kaupungit kasvavat entisestään ja asumiskustannukset niissä kasvavat, kun taas muualla hinnat ovat kääntyneet laskuun. Asuntotarjonnan hintajousto, joka kuvaa kuinka asuntotarjonta reagoi hintojen nousuun, on keskeinen muuttuja asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta nimenomaan kasvavilla alueilla. Tämä artikkeli kuvaa asuntotarjonnan hintajouston teoreettisen taustan sekä esittelee lyhyesti alan tutkimuskirjallisuutta ja tärkeimpiä tuloksia.
  Avainsanat: Asuntotarjonta, hintajousto, asumiskustannukset, asuntomarkkinat, Smartland, sääntely
26 Ari Laitala
HIILINIELUT JA GLOBAALI METSITTäMINEN
  
  
  Jonkinlaisena turvallisena ylärajana pidetty 1,5 asteen lämpeneminen esiteollisesta ajasta voi ylittyä jo lähivuosina. Pelkästään päästövähennysten kautta lämpenemisen pysäyttäminen ei onnistu. On onnistuttava myös hiilinielujen kasvattamisessa. Maankäyttösektorin ratkaisut näyttelevät pääosaa.
  Avainsanat: hiilidioksidi, CO2, hiilinielu, LULUCF, metsittäminen, eucalyptus grandis, Sahara, Saheli, Youtube, globaali, ilmastonmuutos, lämpeneminen
30 Ari Laitala
HAKUSANANA "KARTTA"
  
  
  Historian, vanhojen kuvien ja ­avoimen datan ystäviä ­ilahdutti ­joulukuinen uutinen, jossa ­Museovirasto ilmoitti avanneensa yli 200 000 valokuvaa avoimena ­datana. Näin suuresta ­aineistomäärästä ­löytyy runsaasti myös ­maanmittaukseen liittyvää ja sitä sivuavaa aineistoa.
  Avainsanat: Museovirasto, kartta, avoin data, CC, valokuva, historia
33 Maarit Nordmark
TYöNTEKOA KORONAN AIKAAN
  
  
34 Markku Markkula
UUSIA SääDöKSIä
  
  
  Ns. koronapandemian seurauksena eduskunta antoi väliaikaista lainsäädäntöä (mm. laki 302/2020), jossa on muun ohella säädetty etäosallistumisesta kiinteistötoimitusten kokouksiin sekä kirjallisesta toimitusmenettelystä. Järjestäytyneiden yhteisalueiden osakaskuntien kokouksiin liittyen sekä yhteismetsän osakaskunnan kokouksiin liittyen on sanotun covid-19 -epidemian takia annettu väliaikaista lainsäädäntöä, joka myös on voimassa 30.6.2021 saakka. Oikeusministeriön hallinnonalan eräitä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä on muutettu, jolloin muun ohella maakaaren muutokset (338/2020) ovat tulleet voimaan 1.6.2020 lukien (hallituksen esitys HE 2/2020 vp.). Maanmittauslaitosta koskevat ministeriön antamat 4 maksuasetusta ovat tulleet vuoden 2021 alusta voimaan.
37 Jürgen Grönfors
MEURMANIN ­KOE-ESITELMä JA SENAATIN ­PääTöS (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.
37 Jürgen Grönfors
MEURMANIN ­KOE-ESITELMä JA SENAATIN ­PääTöS (MAANKäYTTö 120 VUOTTA SITTEN)
  
  
  Suomen maanmittari-yhdistyksen Aika­kauskirjaN vuoden 1901 numeroissa käsiteltyjä asioita.
40 Aune Rummukainen
KIINTEISTöARVIOINNIN PERUSTEET VERKKOKIRJANA (JULKAISUJA / KIRJALLISUUTTA)
  
  
  Avainsanat: Kiinteistöarviointi, verkkojulkaisu, oppikirja, arviointistandardit

Takaisin Ylös