Asuntotarjonnan hintajousto ja asumiskustannukset

TEKSTI: TEA LÖNNROTH, PAULIINA KRIGSHOLM, TUULIA PUUSTINEN, HEIDI FALKENBACH JA ELIAS OIKARINEN
Suomessa asuntomarkkinoiden eriytyminen on jatkunut – suuret kaupungit kasvavat entisestään ja asumiskustannukset niissä kasvavat, kun taas muualla hinnat ovat kääntyneet laskuun. Asuntotarjonnan hintajousto, joka kuvaa kuinka asuntotarjonta reagoi hintojen nousuun, on keskeinen muuttuja asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta nimenomaan kasvavilla alueilla. Tämä artikkeli kuvaa asuntotarjonnan hintajouston teoreettisen taustan sekä esittelee lyhyesti alan tutkimuskirjallisuutta ja tärkeimpiä tuloksia.

Asuntotarjonnan hintajousto, joka kuvaa kuinka asuntotarjonta reagoi hintojen nousuun, on keskeinen muuttuja asuntomarkkinoiden toiminnan kannalta nimenomaan kasvavilla alueilla. Tämä artikkeli kuvaa asuntotarjonnan hintajouston teoreettisen taustan sekä esittelee lyhyesti alan tutkimuskirjallisuutta ja tärkeimpiä tuloksia.

Asuntotarjonnan hintajousto – mikä se on?

Markkinataloudessa asuntojen hinta – kuten myös muiden hyödykkeiden ja palveluiden hinta – muodostuu kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa. Toimivilla markkinoilla kysynnän kasvua seuraa hinnannousu. Tilannetta voidaan havainnollistaa kysyntä- ja tarjontakäyräasetelmassa (kuva 1). Kysynnän kasvu – esimerkiksi tulotason nousun tai väestönkasvun seurauksena – näkyy kysyntäkäyrän siirtymisenä oikealle. Tällöin kysyntä- ja tarjouskäyrien leikkauspisteen osoittama markkinoiden tasapainopiste siirtyy kohtaan, jossa asuntojen hinta on korkeampi ja asuntotarjonta on suurempi.
Asuntotarjonnan hintajousto kuvaa asuntotarjonnan kykyä sopeutua asuntokysynnän muutoksiin ja siten sen, kuinka paljon asuntojen kysynnän kasvu aiheuttaa hintojen nousua ja kuinka paljon asuntokannan lisäystä. Tarjonnan jouston ollessa korkea, kanavoituu asuntokysynnän kasvu suuremmassa määrin lisääntyneeseen asuntotarjontaan, minkä seurauksena asuntojen hinta- ja vuokrataso nousevat vain vähän. Mikäli tarjontajousto on matalampi, aiheuttaa yhtä voimakas asuntokysynnän kasvu suuremman nousun asumiskustannuksissa.

Asuntotarjonta sopeutuu kysynnän muutoksiin tyypillisesti hyvin hitaasti ja lyhyellä aikavälillä lisääntyneen kysynnän vaikutukset asuntojen hintoihin ovat merkittäviä. Asumiskustannusten kehityksen kannalta on kuitenkin erityisen tärkeä asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin tarjontajousto – se, miten paljon asuntotarjonta kasvaa kokonaisuudessaan useamman vuoden aikana, kun kysynnässä on tapahtunut kasvua.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa