Lunastustoimitus täyden palvelun ratkaisuna katualueiden maanhankinnassa

TEKSTI: JUHO NIKANDER
Asemakaavan mukaisen katualueen hankkiminen kunnalle muodostuu ­neljästä osasta: omistusoikeuden ­siirtäminen, haltuunotto, kiinteistönmuodostus ja korvauskysymykset. Em. asiat voidaan käsitellä useilla ­erilaisilla menettelyillä ja erilaisissa ­aikajärjestyksissä. Maanmittaus­laitoksen lunastustoimitus on ainut foorumi, jossa kaikki osa-alueet tulevat hoidettua kerralla kuntoon.

Valtioneuvosto päätti maaliskuussa, että maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta ei viedä eduskuntaan koko siinä laajuudessa, millaiseksi se oli ympäristöministeriön johdolla valmisteltu. Esimerkiksi katualueiden maanhankintaan koskevaan sääntelyyn ei ole toistaiseksi tulossa muutosta. Alkuperäisessä lakiluonnoksessa oli kokonaan luovuttu nykyiseen maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvästä katualueiden erityissääntelystä, joka koskee mm. ensimmäisen kaavan mukaisen katualueen siirtymistä kunnalle ilman luovutusta tai lunastusta, kuntien itsenäistä haltuunottomenettelyä ja maapohjan ilmaisluovutusvelvollisuutta.

Jos lakiluonnos olisi toteutunut, em. sääntelyn purkaminen siirtymäsäännöksineen olisi lisännyt katualueita koskevien maanmittaustoimitusten kysyntää huomattavasti muutaman vuoden ajaksi. Erityisesti vanhoilla rakennuskaava-alueilla on runsaasti katualueita, jotka ovat maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa siirtyneet piilevästi kunnan omistukseen, mutta joiden kiinteistönmuodostusta ei ole tehty. Ainakin osassa näistä ovat korvauskysymyksetkin avoimia.

Suomessa on 71 kuntaa, jotka pitävät itse kiinteistörekisteriä asemakaava-alueellaan. Näissä kunnissa on maanmittausalan asiantuntemusta ja yleensä valmius huolehtia kaikista katualueen maanhankinnan osa-alueista itse. Poikkeuksen muodostavat lähinnä ne tilanteet, joissa katualueeseen liittyvistä korvauksista tai ns. muutoskaavan mukaisen katualueen hankkimisesta kunnalle ei päästä maanomistajan kanssa sopimukseen. Tällöin kiinteistörekisteriä pitävä kunta hakee Maanmittauslaitokselta lunastustoimitusta korvauskysymyksen ratkaisemiseksi tai alueen lunastamiseksi. Kunnan lisäksi maanomistaja voi hakea lunastustoimitusta auki olevan korvauskysymyksen ratkaisemiseksi.

Muissa 238 kunnassa Maanmittauslaitos vastaa kaikkien maanmittaustoimitusten tekemisestä myös asemakaava-alueella. Näissä kunnissa maanmittausalan osaaminen ja katualueen maanhankinnan eri osa-alueisiin käytettävissä olevat resurssit ovat vaihtelevia. Vastuu siitä, että kaikki osa-alueet tulevat hoidettua kaikkien katualueiden osalta, on kunnan koosta ja henkilöstöstä riippumatta kuitenkin aina kunnalla. Kunnan tulisi pystyä pitämään itsensä lisäksi myös maanomistaja tietoisena siitä, onko tietty katualue esim. yleisen alueen lohkomisen jälkeenkin vielä maanomistajan hallinnassa vai ei ja ovatko aluetta ja sillä olevaa omaisuutta koskevat korvauskysymykset kaikilta osin käsitelty.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa