Uusia säädöksiä

TEKSTI: MARKKU MARKKULA

Kiinteistönmuodostamislakia muutettiin vuoden 2022 alusta siten, että eräisiin kiinteistötoimituksiin tehtiin mahdolliseksi kirjallinen menettely ilman toimituskokousta. Toimituksen vieminen kiinteistörekisteriin ennen toimituksen lopettamista on muiden ohella tilusjärjestelyissä ja halkomisissa jo nyt lakiin perustuvaa. Vastaavasti asianosaisten suostumuksella toimitus saadaan aina merkitä kiinteistörekisteriin odottamatta valitusajan kulumista umpeen. Etäläsnäolo toimituskokouksissa on tehty 1.1.2022 pysyvästi sallituksi toimitusinsinöörin harkitessa menettelyn tarkoituksenmukaiseksi. Kokonaisarvoon perustuvan arvioinnin suorittaminen on ensisijainen metodi, kun vastedes tehdään halkomista tai tilusvaihtoa. De facto lisäksi tilusjärjestelyt tehdään kokonaisarvomenettelyllä, mikä merkitsee traditionaalisen suhteellisen arviointimenettelyn (so. jyvityksen) vähitellen väistymistä maita ja vesiä jaettaessa.

Tarkoitus tulevassa kiinteistönmuodostamisen sääntelyssä on edistää digitaalisia menettelyjä sekä vähentää yksittäisen toimitusinsinöörin työn osuutta ja monen kertaisen prosessiin puuttumisen osuutta yksinkertaisten kiinteistötoimitusten, kuten lohkomisten, valmistumisprosessissa. Tätä on edistänyt maaoikeusvalitusten merkittävä vähentyminen valtakunnallisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Maantietoimitukset ja muutkin lunastukset on voitu toimitusinsinöörin pyynnöstä maaoikeuden suostumuksella merkitä kiinteistörekisteriin jo ennen potentiaalisten korvausvalitusten oikeuskäsittelyjä. Tausta-ajatuksena on kiinteistöjaotuksen ja KTJ:n ajantasaisuuden lisääminen, jolloin kiinteistöjaotus saadaan nykyistä paremmin ja nopeammin vastaamaan tosiasiallista omistusoikeusjaotusta. Haasteena KTJ:n ajantasaisuudelle ovat edelleen ennen muuta detaljikaava-alueen ulkopuoliset rakennuspaikat detaljikaava-alueiden läheisyydessä, joissa maanomistajan näkökulmasta on tärkeää saada muodostetuksi kiinteistöyksikköjä, jotka ovat rakennuskelpoisia.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa