Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu tulee keskeyttää

Ympäristöministeriö valmistelema RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) olisi toteutuessaan yhteiskunnan toiminnalle ja tietohuollolle merkittävä taka-askel sekä kestämätön uusi riski kansalliselle tietoturvalle.

Ympäristöministeriö on valmistellut RYTJ-lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin.  Ministeriön säädösvalmistelu mitätöi kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja oikeuksia ja velvoitteita. Ministeriö siirtää kuntien ja yritysten rakennetun ympäristön tehtävissä syntyvän tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta.

Ympäristöministeriön valmistelema RYTJ- konsepti, joka perustuu keskitetyn kopiorekisterin perustamiseen kuntien tietovarannoista, on täysin vastoin eurooppalaista datahallintosäädöstä, jossa dataekosysteemit perustuvat hajautettujen, alkuperäisten tietovirtojen verkottamiseen palveluiksi. EU:n datahallintosäädöksen mukaan Euroopassa dataa ei olla kopiomassa kopiorekisteriin datan käytön mahdollistamiseksi. Suomen tiedonhallintalaki, joka perustuu hajautettujen tietovarantojen käyttöön, onkin hyvin ajan tasalla ja tuoreiden eurooppalaisten linjausten mukainen.  Henkilötietojen käsittelyn osalta Ympäristöministeriön esittämä toimintamalli on Kuntaliiton lakiasiantuntijoiden arvion mukaan EU:n tietoasuoja-asetuksen (GDPR) vastainen. Ympäristöministeriö valmistelee lakia, joka on vastoin kuntien perustuslain mukaista itsehallinto-oikeutta. Voidaankin perustellusti kysyä, onko mitään keskeistä eurooppalaista ja kansallista rakennetun ympäristön toimintaa koskevaa lainsäädäntöä, jota ministeriön valmistelu ei jätä ottamatta huomioon?

Kuntien rakennetun ympäristön tietovarannot sisältävät tietoja, jotka kytkeytyvät eri tavoin myös kriittiseen infrastruktuuriin. Ympäristöministeriön valmistelema keskitetty kopiorekisteri on merkittävä tarpeeton uusi tietoturvariski kyberturvallisuuden näkökulmasta. Onko suomalaisella yhteiskunnalla varaa ottaa tämmöinen uusi tarpeeton riski?

Esitetty RYTJ-toiminta ei tuota lisäarvoa yhteiskunnan toiminnalle. Valmistelun käynnistyessä maalaillut kauniit tavoitteet yhteiskunnan hyödyista ovat jääneet toteutumatta. Valmistelu onkin paljastumassa hankkeeksi kasvattaa ministeriön valtaa ja kykyä vaatia jatkuvaa rahoitusta ministeriön laajentamiseksi. Koko hanke olisi toteutuessaan merkittäviä kustannuksia tuottava virheinvestointi ilman hyötyjä – kuntien ja kuntalaisten maksettavaksi.

Tietoisesti virheelliseen massiiviseen viestintään ja perusteettomiin laintulkintoihin sekä vaikutusten virheelliseen arviointiin perustuva lainvalmistelu onkin aiheuttanut kuntien viranhaltijoissa ja yrityksissä laajaa epäuskoa ja epäluottamusta suomalaiseen hallintojärjestelmään. Kuntien ja yritysten tietoja siitä, miten arjessa toimitaan, ei ole ministeriön valmistelussa otettu käytännössä lainkaan huomioon.

Kuntaliitto on valmistelun yhteydessä esittänyt koko valmistelun keskeyttämistä:

”Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu tulee keskeyttää. Hankkeelta puuttuvat lainmukaiset perusteet ja edellytykset. Yhteiskunnan aidot tarpeet ja mahdolliset ratkaisut tulee arvioida oikeelliselta pohjalta. Valmistelun aikana kuntien näkemyksiä ei ole otettu millään tavalla huomioon.

Kunnille ollaan asettamassa velvoitteita luovuttaa SYKElle tietoja kunnan lakisääteisen viranomaistehtävän kuluessa sen eri vaiheissa. SYKE osallistuisi kunnan lakisääteisen viranomasitehtävän suorittamiseen. Kunnille tulisi uusia merkittäviä vastuita ja kustannuksia. Yhteiskunta, kunnat mukaan lukien eivät myöskään hyödy esitetyistä uusista velvoitteista kunnille.

Valmistellun ministeriön esityksen lainsäädännöllinen perusta on keskeisiltä osin virheellinen. Lainsäädännön valmisteluprosessissa on merkittäviä, perustavaa laatua olevia puutteita. Ympäristöministeriön ja SYKE:nn hallintaan perustettavaksi esitetty kopiorekisteri on vastoin kansallisen tiedonhallintalain periaatteita sekä  EU:n datahallintosäädöstä, joka kieltää datan jatkokäyttöä koskevien yksinoikeuksien valmistelun ja toteuttamisen. Verovarojen käyttö kopiorekisterin ja siitä annettavan palvelun perustamiseen ja käyttöön markkinoilla toimivien yritysten palvelujen kanssa kilpailemaan, on vastoin EU:n valtiontukisäännöstä.

Kuntien, kuntalaisten yhdessä omistaman ja hallitseman datan korvaukseton pakkoluovutus valtion liikelaitokselle on perustuslaillinen ongelma. Kunnille viranomaisina tulee kaikissa tilanteissa turvata perustuslailliset oikeudet päättää omaisuudestaan, myös tieto-omaisuudestaan ja sen luovuttamisen ehdoista. Ei ole laillisia edellytyksiä perustaa tiedonhallintolain periaatteiden vastaista, digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa ja tietohuollossa vahingollista kopiorekisteriä, kuntien viranomaisten omistamasta ja hallitsemasta datasta.  Kuntien omistamaa ja hallitsemaa dataa tulee luovuttaa jatkokäyttöön EU:n datahallintasäädöksen mukaan kaikkia toimijoita koskevin tasapuolisin, syrjimättömin ehdoin. Kuntien omistaman ja hallitseman datan luovutustilanteissa voidaan periä maksuja kunnan kustannusten kattamiseksi kunnan päätösten mukaan.”

Hallituksen keväällä tekemän poliittisen sopimuksen mukaisesti tämä sotku on kuitenkin menossa nyt syksyllä Eduskuntaan valiokuntien pöydille arvioitavaksi. On tärkeää, että kansanedustajille saadaan oikeellista tietoa tämän hankeen arvioimiseksi ja ministeriön arvottoman lainvalmistelun paljastamiseksi.

Toimitus Author

Vastaa