Ympäristöministeriön RYTJ-lainsäädäntövalmistelu tulee keskeyttää

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN
Ympäristöministeriö valmistelee RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) -lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja siirtää kuntien arvokkaan tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta – virheinvestointi kuntien ja kuntalaisten maksettavaksi – vastoin eurooppalaisessa ja kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja itsehallinnollisia oikeuksia. Ympäristöministeriön valmistelu kasvattaa yhteiskunnan kyberturvallisuusriskejä sekä avoimen datan aiheuttamia riskejä.

Kuntaliitto:

”Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu tulee keskeyttää. Hankkeelta puuttuvat lainmukaiset perusteet ja edellytykset. Yhteiskunnan aidot tarpeet ja mahdolliset ratkaisut tulee arvioida oikeelliselta pohjalta. Valmistelun aikana kuntien näkemyksiä ei ole otettu huomioon.

Kunnille ollaan asettamassa velvoitteita luovuttaa SYKElle tietoja kunnan lakisääteisen viranomaistehtävän kuluessa sen eri vaiheissa. SYKE osallistuisi kunnan lakisääteisen viranomasitehtävän suorittamiseen. Kunnille tulisi uusia merkittäviä vastuita ja kustannuksia. Yhteiskunta, kunnat mukaan lukien eivät myöskään hyödy esitetyistä uusista velvoitteista kunnille.

Valmistellun ministeriön esityksen lainsäädännöllinen perusta on keskeisiltä osin virheellinen. Lainsäädännön valmisteluprosessissa on merkittäviä, perustavaa laatua olevia puutteita. Ympäristöministeriön ja SYKE:n hallintaan perustettavaksi esitetty rekisteri on vastoin kansallisen tiedonhallintalain periaatteita sekä EU:n datahallintosäädöstä, joka kieltää datan jatkokäyttöä koskevien yksinoikeuksien valmistelun ja toteuttamisen. Verovarojen käyttö kopiorekisterin ja siitä annettavan palvelun perustamiseen ja käyttöön markkinoilla toimivien yritysten palvelujen kanssa kilpailemaan, on vastoin EU:n valtiontukisäännöstä.

Kuntien, kuntalaisten yhdessä omistaman ja hallitseman datan korvaukseton pakkoluovutus valtion liikelaitokselle on perustuslaillinen ongelma. Kunnille viranomaisina tulee kaikissa tilanteissa turvata perustuslailliset oikeudet päättää omaisuudestaan, myös tieto-omaisuudestaan ja sen luovuttamisen ehdoista. Ei ole laillisia edellytyksiä perustaa tiedonhallintolain periaatteiden vastaista, digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa ja tietohuollossa vahingollista kopiorekisteriä, kuntien viranomaisten omistamasta ja hallitsemasta datasta. Kuntien omistamaa ja hallitsemaa dataa tulee luovuttaa jatkokäyttöön EU:n datahallintasäädöksen mukaan kaikkia toimijoita koskevin tasapuolisin, syrjimättömin ehdoin. Kuntien omistaman ja hallitseman datan luovutustilanteissa voidaan periä maksuja kunnan kustannusten kattamiseksi kunnan päätösten mukaan.”

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa