Mikä saaritontissa maksaa?

TEKSTI: HELKA-MARJA KOHONEN
Sipoon saariston kiinteistötoimituksia varten tehtiin vuonna 2016 Maanmittauslaitoksessa tutkimus saaritonttien hinnanmuodostuksesta. Tutkimuksen mukaan rantatontin hintaan saaressa vaikuttavat eniten sen sijainti ja saavutettavuus; yksittäisistä kohteen ominaisuuksista tärkeimmäksi nousi rannan laatu, sen soveltuvuus satamaksi.

Maanmittauslaitoksessa (MML) kiinteistötoimituksista vastaavat lunastus- ja arviointitiimit tekevät jatkuvasti rakennuspaikkojen hintaselvityksiä. Kiinteistöjen kauppahintarekisterin (KHR) tietoihin perustuvia hintatilastoja laaditaan sekä lähiympäristön että laajemman alueen kaupoista.

Vuonna 2016 Porvoon arviointitoimitustiimissä tarvittiin Sipoossa vireillä olevia toimituksia varten tarkempaa tietoa tonttien hinnanmuodostuksesta saaristossa. Hintatekijöitä tutkittiin ekonometristen hintamallien avulla; kauppa-aineistoksi valittiin saaristossa 2000-luvulla toteutuneet rantatonttien kaupat, lisättynä tiettyjen kriteerien mukaisilla rakennettujen kiinteistöjen kaupoilla.

Vuoden 2016 jälkeen on mm. vesijättölunastuksia varten laadittu normaaliin tapaan hintatilastoja; näissä on mukana kauppa-aineistoa myös vuosilta 2017–2021.

Aihetta käsittelevien aiempien tutkimusten tuloksia on koottu mm. seuraaviin julkaisuihin:

  • H-M Kohonen, P. Nurmikari: ”Uutta tietoa saari- ja mannertontin hintasuhteesta”, Maankäyttö 4/2009
  • M. Äijälä: Saaristossa sijaitsevien lomakiinteistöjen hintatekijöistä. Diplomityö, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu, Maankäyttötieteiden laitos, 2012
  • R. Peltola, J. Väänänen: Loma-asuntojen ja loma-asuntotonttien markkinat ja hintaindeksit Suomessa. MML:n selvityksiä 2014/1.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa