Digipurku-hanke kehittää keinoja purkurakennusten materiaalien ja osien kiertoasteen nostamiseen

TEKSTI: ILKKA AALTIO – MIKKO RAIKAA
EU:n tavoite on ollut, että vuonna 2020 ­vähintään 70 p-% rakennus- ja purku­jätteestä hyödynnetään uudelleen. Suomi on tällä hetkellä komission asettamasta tavoitetasosta jäljessä ja käytännön toimen­piteitä kiertoasteen nostamiseen tarvitaan.

EU:n vihreän siirtymän keskeisimpiä tavoitteita on jätemäärien vähentäminen ja materiaalien kiertoasteen nostaminen. Rakennus- ja purkuala tuottaa eniten jätettä EU:ssa. Sen osuus on jopa yli kolmannes jätteen kokonaismäärästä [1], joten alan toimintatapojen vaikutus materiaalivirtoihin on suuri. Digipurku-hanke kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista.

Tehokkuusloikka digitaalisesti

Monissa maissa, kuten myös Suomessa, on pystytty viime vuosina tehostamaan purkurakennusten materiaalien hyödyntämistä, mutta parantamisen varaa on runsaasti. Raaka-aineiden kierrätyksen lisäksi tulevaisuudessa pystytään hyödyntämään myös laajemmassa mittakaavassa jopa kokonaisia purkurakennuksen osia, mutta se edellyttää paljon eri toimijoiden kehitystyötä ja uusia käytäntöjä, joihin Digipurku-hanke osaltaan keskittyy. Turvallinen ja terveellinen rakennusten osien uudelleenkäyttö tarvitsee myös alan sääntelyn kehittämistä, jota mm. Ympäristöministeriö Suomessa edistää.

Vuoden 2023 alussa alkanutta Digipurku-hanketta toteuttaa Green Net Finland, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristöopisto Sykli ja Hämeen Ammattikorkeakoulu. Hanke on Euroopan Aluekehitysrahaston osarahoittama. Saman konsortion aiemmissa rakentamisen kiertotalouden projekteissa havaittiin, että purkurakennusten sisältämien rakenteiden ja rakennusosien tiedot ovat usein vaikeasti saatavilla tai huonosti hyödynnettävässä muodossa. Monien rakennusten piirustukset löytyvät vain paperisina ja niissä on usein sisältöpuutteita tai ne ovat jääneet päivittämättä. On tarve kehittää menetelmiä, joilla saadaan nopeasti riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa purkurakennuksesta. Digitaalisuus voi tässä tarjota tehokkuusloikan verrattuna perinteisiin menetelmiin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa