Opinto-ohjauksen merkitys maanmittausalan osaajapulassa

TEKSTI: SATU ELOMAA – TIIA MIKKONEN – AMINA MOKHTARI – ULLA MIKKANEN
Maanmittausalan suuri potentiaali ja laajat työllistymismahdollisuudet tulevat tutuiksi alan opiskelijoille niin opintojen, työharjoitteluiden kuin alan julkaisujenkin kautta. Toisaalta tutuiksi tulevat myös alaa koettelevat ongelmat, joista yksi on alan vähäisestä tunnettuudesta johtuva opiskelija- ja työntekijäpula.

Maanmittausalan vähäinen tunnettuus ja vaikeus saada houkuteltua etenkin nuoria alalle ei ole ilmiönä uusi, sillä aiheesta on kirjoitettu mm. Maankäyttö-lehdessä jo vuosituhannen alussa (1/2002; 3/2004; 1/2006). Alaa koettelevasta murroksesta on kirjoitettu myös paljon Maankäyttö-lehdessä viime vuosien saatossa (1/2004; 4/2010; 1/2015). Erilaiset ilmiöt eläköitymisaallosta koulutusuudistuksiin sekä alan digitaalinen kehitys aiheuttavat sen, että alan on mukauduttava jatkuvaan muutokseen. Tähän mennessä lehtiartikkelien lisäksi aiheesta ei ole tehty kuin muutamia opinnäytetöitä.

Harva opinto-ohjaaja tuntee maanmittausalaa

Maanmittausalan tunnettuutta opinto-ohjaajien näkökulmasta ei ole aiemmin tutkittu, vaikka opinto-ohjauksen sisällöllä onkin merkittävä vaikutus oppilaiden ammatinvalinnassa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa. Metropolian maanmittaustekniikan opiskelijat Satu Elomaa, Tiia Mikkonen ja Amina Mokhtari tekivät osana insinööriopintojaan kyselytutkimuksen, jolla kartoitettiin opinto-ohjaajien tietämystä maanmittausalasta. Kysely laadittiin yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa.

Tutkimuksen aineisto kerättiin valtakunnallisilla Opopäivillä keväällä 2023, ja sähköiseen kyselyyn vastasi tapahtuman aikana 112 opinto-ohjaajaa. Kun aineistosta karsittiin pois tyhjät ja keskeytyneet vastaukset, jäi jäljelle yhteensä 105 vastausta. Vastaukset analysoitiin kvantitatiivisia eli määrällisiä menetelmiä soveltaen SPSS-ohjelmistolla.

Tutkimustulosten perusteella harva opinto-ohjaaja tunsi maanmittausalaa. Vastaajista jopa 70 % tunsi maanmittausalan koulutusmahdollisuudet melko huonosti, huonosti tai ei ollenkaan.

Suurin osa alan tunteneista vastaajista oli iältään vanhempia ja heillä oli pidempi työkokemus opinto-ohjaajina. Koska ala tunnettiin huonosti, reilusti yli puolet vastaajista eivät olleet myöskään kertoneet eivätkä suositelleet maanmittausalaa oppilaille tai muille henkilöille.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa