Selvitys: Käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden sääntelyä voisi kehittää

Ympäristöministeriö selvitti tuulivoimaloiden purkamisen lainsäädäntöä arvioidakseen, onko kansallista lainsäädäntöä tarve muuttaa. Tarkastelun kohteena oli maalla sijaitsevien ja käytöstä poistettujen tuulivoimaloiden purkamista ja jätehuoltoa koskeva lainsäädäntö Suomessa ja valituissa vertailumaissa Ruotsissa, Saksassa ja Ranskassa.

Suomessa ei ole erityislainsäädäntöä tuulivoimaloiden purkamisesta. Sääntelyn yleispiirteisyyden vuoksi tuulivoimayhtiöiden ja tuulivoimalakiinteistöjen maanomistajien väliset maanvuokrasopimukset ovat keskeinen keino tuulivoimaloiden purkamisen hallinassa. Sääntelyn kehittämistarpeen taustalla on myös kysymys siitä, kenelle vastuu voimaloiden purkamisesta kuuluu tilanteissa, joissa tuulivoimayhtiö on maksukyvytön.

Selvitys tunnistaa vaihtoehtoisia keinoja voimaloiden purkamisen tarkemmalle sääntelylle. Esiin nousee esimerkiksi mahdollisuus lisätä rakentamista koskevaan lainsäädäntöön säännöksiä tuulivoimalan purkamisvelvoitteista ja ehtoja rakennusluvan myöntämiseen.

Esimerkiksi Ranskassa on erityislainsäädäntöä tuulivoimaloiden purkamisvastuusta ja vakuuden asettamisesta. Tällaisen mallin käyttöönotto mahdollistaisi alan erityispiirteiden huomioimisen ja säännösten yhteensovittamisen tuulivoimarakentamisen nykyiseen suunnittelu- ja luvitusjärjestelmään.

Toimitus Author

Vastaa