Hallitusohjelma kuntien näkökulmasta – lisää uusia tehtäviä vanhaan malliin vaiko aidosti helpotusta kuntien resurssipulaan?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Olen koettanut tulkita hallitusohjelman linjauksia ja muotoiluja kuntien maankäytön ja koko teknisen sektorin näkökulmasta. Aloitetaan tässä kolumnissa näkökulmasta ”kuntien vastuut ja resurssit” hallitusohjelmassa. ”Valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita.” Muutama eduskunta taaksepäin, ministeriöiltä kyseltiin, mistä kuntien tehtävistä voitaisiin […]

Arto Nuora (1936–2022)

TEKSTI: KAUKO JUHAMÄKI – MATTI HOLOPAINEN Diplomi-insinööri Arto Nuora kuoli sairauden uuvuttamana Espoossa 9.11.2022. Hän oli syntynyt Sippolan Myllykoskella 19.10.1936. Arto Nuora kävi keskikoulun Myllykoskella, 4 kuukauden mittaus­teknikkokurssin Jyväskylässä, teki armeijan jälkeen erilaisia mittaustöitä mittaustyönjohtajana TVH:lla. Syksyllä 1958 hän aloitti Helsingissä Teknillisen koulun maanmittauslinjan ja valmistui maanmittausteknikoksi keväällä 1961. Jo opiskeluaikana hän oli töissä Insinööritoimisto […]

Hallitusohjelma kuntien näkökulmasta – lisää uusia tehtäviä vanhaan malliin vaiko aidosti helpotusta kuntien resurssipulaan?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Olen koettanut tulkita hallitusohjelman linjauksia ja muotoiluja kuntien maankäytön ja koko teknisen sektorin näkökulmasta. Aloitetaan tässä kolumnissa näkökulmasta ”kuntien vastuut ja resurssit” hallitusohjelmassa. ”Valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita.” Muutama eduskunta taaksepäin, ministeriöiltä kyseltiin, mistä kuntien tehtävistä voitaisiin […]

Millainen on kuntien maankäyttöä koskeva osuus tulevassa hallitusohjelmassa?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Mitkä ovat tulevan hallituksen tavoitteet koskien kuntien toimintaedellytyksiä? Tullaanko kunnille säätämään uusia velvoitteita ja jos niin sitoudutaanko ne rahoittamaan ilman että kuntien nostaa veroprosenttia? Kuntien suunnasta on jo kuulunut viestejä veronkorotusten välttämättömyydestä, jos yritetään nykyisiäkään lakisääteisiä velvoitteita hoitaa. Tämän ajan kuntien keskeiset vastuut ovat sivistys ja opetus, maankäyttö sekä työllisyyspalvelut. Jokaisen kunnan […]

Ympäristövaliokunnan mietintö Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä – yhteentoimivuus hyvä – kallis ennenaikainen raportointijärjestelmä huono

Sain eilisiltana käsiini Ympäristövaliokunnan mietinnön koskien Hallituksen esitystä Eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Mietinnön luettuani tunnelmat olivat kovasti ristiriitaiset. Mitä hyvää ? On nyt Eduskunnan tasolla tunnistettu ja tunnustettu, että rakennetun ympäristön toiminta ja lakisääteiset tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan paikallistasolla kunnissa kuntien ja yritysten toimin. Kunnat päättävät itsenäisesti rakentamisen ja […]

Onko eduskunnan lainsäädäntövaltaa ja hallituksen toimeenpanovaltaa siirretty hallituskauden kuluessa ympäristöministeriöön?

Koko meneillään olevan hallituskauden ajan Ympäristöministeriö on todistellut tarpeelliseksi perustaa kuntien rakennetun ympäristön toiminnalle päällekkäinen hallinto palveluineen Ympäristöministeriön alaisuuteen. Esitys on vastoin eurooppalaisia digitaalisia palveluja ja datapolitiikkaa koskevia linjauksia. Kuntasektori ja yritykset eivät puolla esitettyä RYTJ (Rakennetun Ympäristön Tietojärjestelmä) hanketta. Rakennetun ympäristön operatiiviset toimijat näkevät sen virheinvestointina tässä ajassa. Ratkaisu olisi paluu menneeseen manuaaliaikakauden monikerroksiseen […]

Joutuvatko kunnat poliittisen sovun maksajiksi, jotta hallitus pysyisi pystyssä?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Eduskunnassa on parhaillaan valiokuntavaiheessa kaksi kuntasektorin näkökulmasta keskeistä ja merkittävää säädöstöä, Rakentamislaki ja Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ). Molempia hallituksen esityksiä on arvosteltu voimakkaasti lähes kaikilta suunnilta sekä lopputuloksen että valmistelun menettelytavan osalta. Toimijoita, jotka joutuvat säädökset toteuttamaan, ei ole kuunneltu keskeisissä periaatteellisissakaan kysymyksissä. Arvostelun keskeinen viesti on, että lopputuloksena on käytännön elämässä […]

Kopiorekisterin turvallisuusriski

Rakennutun ympäristön tietojen kopiointi keskitetyiksi rekistereiksi on virheinvestointi, mutta myös kestämätön turvallisuusriski – Ympäristöministeriön RYTJ ja Traficomin sijaintitietopalvelu on arvioitava pikaisesti tästä näkökulmasta uudestaan. Globaali, digitaalinen toimintaympäristö rakentuu hajautettuihin ratkaisuihin. Hajautettu ratkaisu rajaa kyberturvallisuusriskiä. Keskitettyjen kopioiden perustaminen hajautetuista tietovarannoista – voidaanko sitä tässä ajassa mitenkään perustella? Suomen tiedonhallintalaki, joka perustuu hajautettujen tietovarantojen käyttöön, onkin hyvin […]

Ympäristöministeriön RYTJ-lainsäädäntövalmistelu tulee keskeyttää

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Ympäristöministeriö valmistelee RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) -lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin ja siirtää kuntien arvokkaan tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta – virheinvestointi kuntien ja kuntalaisten maksettavaksi – vastoin eurooppalaisessa ja kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja itsehallinnollisia oikeuksia. Ympäristöministeriön valmistelu kasvattaa yhteiskunnan kyberturvallisuusriskejä sekä avoimen datan aiheuttamia riskejä. Kuntaliitto: ”Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu […]

Ympäristöministeriön RYTJ- lakihankevalmistelu tulee keskeyttää

Ympäristöministeriö valmistelema RYTJ (Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä) olisi toteutuessaan yhteiskunnan toiminnalle ja tietohuollolle merkittävä taka-askel sekä kestämätön uusi riski kansalliselle tietoturvalle. Ympäristöministeriö on valmistellut RYTJ-lainsäädäntöä, jolla se tunkeutuu kuntien lakisääteisiin tehtäviin.  Ministeriön säädösvalmistelu mitätöi kansallisessa lainsäädännössä kunnille annettuja oikeuksia ja velvoitteita. Ministeriö siirtää kuntien ja yritysten rakennetun ympäristön tehtävissä syntyvän tieto-omaisuuden valtion liikelaitoksen määräysvaltaan korvauksetta. Ympäristöministeriön […]

Valmistautuminen seuraavaan hallitusohjelmaan

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Voidaanko nykyisiä lainsäädännön valmistelun perustavanlaatuisia rakenteellisia virheitä korjata? Kunnat, maakunnat ja yrityssektori ja myös hallitus tyrmäsivät Ympäristöministeriön esityksen Maankäyttö- ja rakennuslain korvaamisesta Kaavoitus- ja rakentamislailla. Hyvä näin, mutta valtavasti rahaa ja kuntien niukkoja henkilöresursseja on tuhlattu tyhjän takia. Lakiesitys tuomittiin toiminallisesti ja taloudellisesti toimimattomaksi käytännön elämässä. Voidaanko puhua vain lainsäädännön laadun ongelmista […]

Lunastuslainsäädäntöä koskeva lakiesitys tulossa Eduskuntaan viikolla 13

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Haluaako hallitus jäädä historiaan nuorison asumisen ja tulevaisuuden mahdollistajana vaiko raunioittajana? Erityisesti tämän vuosituhannen vaihteen ympärillä ja sen jälkeen syntyneet sukupolvet ovat monien uusien muutosten ja haasteiden edessä. Kaikilla tasoilla ja tavoilla verkottunut globaali kilpailu­yhteiskunta, hallitsematon tietotulva, työ, työpaikka ja -aikakäsitteiden peruuttamaton muuttuminen. Mitä tekemällä hankit rahaa elämiseen? Jääkö palkastasi verojen jälkeen […]

Kuntayhteistyö on ajankohtaisempaa kuin koskaan

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Soten jälkeen kunnat keskittyvät ra­kennettuun ympäristöön, elinvoimaan ja sivistykseen. Sote-rahoitusvastuun siirtyminen valtiolle selkiyttää yksittäisen kunnan vastuualuetta. Verkostoitunut, digitaalinen toimintaympäristö mahdollistaa kuntien laajentuvan yhteistyön. Pandemia tuo uusia mahdollisuuksia tehdä työtä erilasissa ympäristöissä. Osaammeko hyödyntää muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuudet ja vahvistaa erilaisten kuntien kykyä tarjota asukkaille toimivat palvelut kohtuullisella veroasteella? Mitä kunnissa pitäisi tehdä, että digitalisaation […]

Haluammeko ruotsalaisen asuntopolitiikan ongelmat Suomeen?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan toteutetaan maanomistajan oikeusturvaa parantava ja kuntien maapolitiikan turvaava lunastuslain kokonaisuudistus. Lausunnoille lähetetyssä hallituksen esityksessä esitettyjen lakimuutosten keskeisenä tarkoituksena ilmoitetaan olevan turvata lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja osaltaan varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen. Hallituksen esityksessä on luovuttu hallitusohjelman tavoitteesta turvata uudistuksella kuntien maapolitiikan harjoittaminen, jonka keskeinen lähtökohta […]

Onko Suomessa siirrytty demokratiasta yksittäisen ministeriön harvainvaltaan?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Pitäisikö heti hallitusohjelman valmistuttua ja hallituksen astuttua valtaan tai viimeistään lainsäädäntöhankkeiden käynnistyessä ottaa ne säännönmukaisesti perustuslakivaliokunnan käsittelyyn siten, että linjattaisiin reunaehdot lainsäädännön valmistelulle ainakin kuntien ja kansalaisten oikeuksien kunnioittamiseksi koko valmisteluprosessin ajan ministeriön valmistelussa? Nykyisellään kaikki ministeriöt eivät näytä tätä kansalaiselle itsestään selvältä tuntuvaa periaatetta kunnioittavan. On hyviäkin esimerkkejä mallikkaasta, ministeriön eri osapuolien […]

Pääkirjoitus: Etätyöstä on tullut uusi normaali

Mikä muuttuu yhteiskunnassa – mitkä investoinnit tulisi arvioida uudestaan? TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Etätyöstä on keskusteltu jo pitkään, ainakin koko 2000-luku. Aamun uutisissa 22.2 viestitettiin Suomen olevan edelläkävijä etätyön käytössä. Korona-aika on vauhdittanut siirtymää etätyöhön aiemmasta lineaarista muutoksesta eksponentiaaliseksi. Maaseudun tulevaisuus – media aikoo siirtyä pysyvästi etätyömalliin. On luonnollista, että yhä useampi toimija tulee siirtymään kokonaan […]

Onko julkishallinnon yhteistoiminta aitoa yhteistyötä vaiko vallankäyttöä oman edun nimissä?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Aiemmassa kolumnissani peräänkuulutin yhteistyötä kaikilla tasoilla erityisesti pandemian olosuhteissa ja sen jälkeenkin. Ajankohtainen valmistelu valtionhallinnossa kuitenkin aiheuttaa huolia kunnissa. Nyt tarvittaisiin valtionhallinnon toimijoiden yksipuolisen vallankäytön asemasta julkishallinnossa aitoa yhteistyötä, jossa kunnioitetaan myös kuntien itsemääräämisoikeutta ja oikeutta omaisuuteensa. Myös ministeriöiden keskinäinen yhteistyökyky on kyseenalaista ja sen maksumiehenä kunnat. Onko perusteltua rakentaa päällekkäisiä ministeriöiden […]

Pystyykö hallinto aitoon yhteistyöhön ja mitä se tarkoittaa?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Oma kokemukseni on, että nyt pandemian aikana eri toimijoiden ja ihmisten yhteistyövalmius ja -asenne on oleellisesti parantunut. Tuntuu, että keskustelussa ollaan valmiimpia kuin aiemmin ottamaan huomioon toisten näkökulmia ja tarpeita, vaikka lopputuloksena olisi jotain pois omasta budjetista, tai kyvystä vaatia rahoitusta oman organisaationsa käyttöön. ”Talvisotailmiö” tässä ajassa? Olisi toivottavaa, että tämä säilyisi […]

Kenelle kuuluu julkisten investointien tuoma maan arvonnousu?

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Kiinteän omaisuuden lunastaminen tai lunastustarve ei ole tämän ajan uusi tarve. Lainsäädännössä kiinteän omaisuuden lunastaminen on ratkaistu vuoden 1898 Laissa kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen (PIL), jota uudistettiin ja täydennettiin ns. maapakettilakien säätämisellä 1970 luvulla. Paketti käsitti lunastuslainsäädännön uudistamisen lisäksi säädökset kunnan etuosto-oikeudesta kiinteistökaupassa sekä Rakennuslain lunastussäännösten muuttamisesta. Uudistamisen perusteluina oli hidas, […]

Kuntien kaavamonopoli ja toimiva ­kuntakaavoitus tästä eteenpäin

TEKSTI: MATTI HOLOPAINEN Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen yhteydessä tavoitellaan muun muassa kaavajärjestelmän yksinkertaistamista. Tavoite on kannatettava. Mutta se tehtäisiin siten, että lopputulos aidosti tuo tehokkuutta kaavoitukseen, kaavan toteuttamiseen ja lopputuloksen kanssa toimimiseen kuntalaisten arjessa? Kuntien kaavamonopoli on yleisesti tunnistettu lähtökohta uudistustyötä tehtäessä. Kaaavamonopoli tarkoittaa kunnan päätäntävaltaa mutta myös vastuuta kaavojen valmistelusta, päättämisestä, toteuttamisesta ja kunnossapidosta. […]

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö ei tyydytä kuntia

Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Lunastuslainsäädännön tarkistamista koskeva mietintö valmisteltiin päättyneellä hallituskaudella. Kuntasektori suhtautuu mietinnön tuloksiin kriittisesti. Kunnat arvioivat, että tehtyjen lainsäädännön tarkistusehdotusten negatiiviset vaikutukset yhteiskunnan maankäyttöön, kuntalaisten palveluihin sekä elinkustannuksiin olisivat merkittävät ja pysyvät. Esitetyt lainsäädännön muutokset vaikeuttaisivat kuntien mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa kestävää ja kustannustehokasta maankäyttöä […]

KuntaTietoPalvelu on kuntien ­keskeinen palvelualusta

MATTI HOLOPAINEN KuntaTietoPalvelu on myös edunvalvontaväline ­digitalisoituvassa yhteiskunnassa Kaksitoista suurinta kaupunkia valmistelevat yhdessä edunvalvonnan yhteistyön tiivistämistä. Kuntaliitto on mukana valmistelussa. Kiinteistörekisteriä pitävät kunnat ja Kuntaliitto muiden kuntien puolesta yhdessä päättävät palvelussa käytettävistä lisensseistä ja perittävistä palvelumaksuista, jotka tuloutetaan kunnille itselleen. Kunnat haluavat oikeudenmukaisuutta, tuotot sille taholle joka maksaa kustannuksetkin. Kun kunnat ovat päättäneet lisenssit, hinnat […]

Siirry työkalupalkkiin