Maankäyttö 3/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Älykaupungin päivitys (pääkirjoitus) TEEMA: ÄLYKKÄÄT KAUPUNKIYMPÄRISTÖT • YHDYSKUNTASUUNNITELU • KAAVOITUS 4 Marika Ahlavuo, Lars Miikki, et al. Älykaupungit vaativat ­enemmän rakentamisen kiertotalous- ja paikkatieto-osaamista 8 Susanna Kari Biofilia tuo luonnon rakennettuun ympäristöön – ja hyötyy älyteknologiasta 10 Ilkka Aaltio ja Mikko Raikaa Digipurku-hanke kehittää keinoja purkurakennusten materiaalien ja osien kiertoasteen nostamiseen 12 […]

Helsinki sai oman kulttuuriympäristöohjelman

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungille kulttuuriympäristöohjelman vuosille 2023–2028. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kulttuuriympäristöjen merkityksellisyyttä, korostaa niiden vaalimisen ja hoidon tärkeyttä sekä kannustaa kaupunkilaisia ja vierailijoita niiden käyttöön. Helsingissä ensimmäistä kertaa laadittu kulttuuriympäristöohjelma on tehty yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Kulttuuriympäristöohjelman lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen Helsingin […]

Kiinteistökustannukset edelleen nousussa

Kiinteistöliiton selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänä vuonna voimakkaasti. Vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 2,9 % vuodesta 2022. Kaukolämmön ja rakennuksen kiinteistöverokustannus nousi keskimäärin 9,4 %, jätehuollon 5,9 % ja vesikustannus 4,2 %. Keskimääräinen tontin kiinteistövero kohosi 0,2 % ja kiinteistösähkön vertailukustannus puolestaan laski 24 %. Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat tänä vuonna Helsingissä, Järvenpäässä […]

Työryhmä selvittämään asuntorakentamisen suhdannetilannetta

Valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö asettavat työryhmän arvioimaan asuntorakentamisen suhdannetilannetta sekä sen vaikutusta kokonaistaloudelliseen kehitykseen. Työryhmän tavoitteena on myös arvioida tilanteen mahdollisesti vaatimia toimenpiteitä. Työryhmä käsittelee myös asuntorakentamisen toteutunutta kehitystä sekä näkymiä ja muun rakentamisen tilaa kotimaassa sekä muualla. Aiempina vuosina vauhdikkaana pysyneen asuntorakentamisen arvioidaan supistuvan tuntuvasti kuluvana ja ensi vuonna. Työryhmä koostuu valtiovarainministeriön sekä ympäristöministeriön edustajista.

Pilotissa selvitettiin potentiaalisten tilusvaihtojen määrää

Maa- ja metsätalousministeriön Peltorakenteen kehittämisohjelman myötä käynnistettiin pilottihanke, jolla selvitettiin, voidaanko vapaaehtoisten peltotilusvaihtojen määrää kasvattaa tekemällä maanomistajille ehdotuksia heille mahdollisista tilusvaihdoista. Tavoitteena oli löytää uusia keinoja Suomen tilusrakenteen parantamiseksi. Tilusvaihto-pilotti toteutettiin samanaikaisesti Pohjois-Savossa ja Satakunnassa. Pohjois-Savon alueelta tarkasteltiin Kiuruveden, Siilinjärven ja entisen Maaningan kunnan alueita. Satakunnassa tarkasteluun sisältyivät Säkylän ja Huittisen kunnat. Pilotissa tunnistettiin Maanmittauslaitoksen […]

Suomalaisinnovaation avulla uutta tietoa ikiroudan sulamisesta

Kansainvälinen tutkijaryhmä on selvittänyt jäätikkölaaksossa Kanadassa, miten arktinen ympäristö muuttuu ilmaston lämpenemisen, tulvimisen, ikiroudan sulamisen ja muiden ilmiöiden vaikutuksesta vertaamalla 60 vuoden takaisia ilmakuvia laserkeilaimella saatavaan dataan. Ryhmällä oli käytössään Suomessa kehitetty ja ympäri maailmaa hyödynnetty kannettava laserkeilain, jonka tuottamalla tiedolla voi tehdä tutkittavasta ympäristöstä tarkan kartan ja 3D-mallin. Kaksikanavaisella laserkeilaimella voi analysoida myös pinnan […]

Tutkimus: Jo kuusi yhdeksästä planetaarisesta rajasta ylitetty

Maapallolla on ylitetty jo kuusi ihmisten elinolosuhteiden kannalta keskeistä planetaarista rajaa, selviää kansainvälisestä tutkimuksesta. Makean veden planetaaristen rajojen todettiin nyt ensimmäistä kertaa ylittyneen. Syyskuun 2023 puolessa välissä julkaistu kansainvälinen tutkimus päivittää yhdeksän eri planetaarisen rajan kehystä ja selvittää niiden ylittämisestä johtuvaa riskiä maapallon olosuhteille ja ihmisille. Tutkimustulosten mukaan ihmisen toiminta vaikuttaa yhä enenevässä määrin useisiin […]

Tahkoluodon merituulipuisto laajenee

Suomen Hyötytuuli Oy valmistelee Tahkoluodon merituulipuistoon laajennusta, jonka 40 vähintään 15 megawatin voimalaa sijoitetaan syvempään veteen kuin Suomessa koskaan aikaisemmin. Yritys on käynnistänyt merituulivoimaloiden perustusten kilpailutuksen, jonka perusteella valittavien teknologioiden toimivuus varmistetaan ensimmäisten voimaloiden rakentamisella vuoden 2025 aikana. Meriperustusten konseptivalinnassa on käynnistetty esisuunnittelu kolmella erilaisella perustuskonseptilla. Perustuskonsepteja yhdistää se, että ne ovat painovoimaisesti meren pohjassa […]

Kiertometallia romuesineistä ja -rakenteista

Terästeollisuus on yksi merkittävimmistä ilmastopäästöjen aiheuttajista maailmassa. Euroopassa tämä teollisuudenala tuottaa noin 10 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristöhaittojen pienentämiseksi osa terästeollisuuden tarvitsemasta raaka-aineesta voidaan korvata kaupunkikaivosten tuottamalla kiertometallilla, mikä keventää merkittävästi teollisuudenalan ympäristöjalanjälkeä. Kaupunkikaivostoiminnassa yhteiskunnan tarvitsemat metallit louhitaan ja jalostetaan raaka-aineeksi elinkaarensa lopun saavuttaneista kaupunkirakenteista, koneista, laitteista ja esineistä – käytännössä siis romuista […]

Maankäyttö 2/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Viisautta hallitusneuvottelijoille TEEMA: MAANKÄYTTÖ • LUONNONYMPÄRISTÖT • KIINTEISTÖTOIMITUKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 4 Karolina Itäinen Kansainvälinen vertailu kiinteistöjärjestelmän kehittämisen apuna 8 Mauri Asmundela Lunastuskorvaukset metsämaalla – väärä vaiko väärin ymmärretty korvaustaso 11 Susanna Kari Luonnontilassa – rakentamisen vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen 14 Jouni Kari Startupina pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden katoamista 18 Maankäyttö 120 vuotta sitten 19 […]

Selvitys: Tuulivoiman positiiviset ilmastovaikutukset moninkertaisesti negatiivisia suuremmat

Etha Windin tuoreen selvityksen mukaan tuulivoiman päästövähennysvaikutus on 50 kertaa suurempi kuin sen ilmastonegatiiviset vaikutukset. Negatiivisia vaikutuksia on mm. metsän raivaaminen tuulivoiman käyttöön. On arvioitu, että 100 terawattitunnin (TWh) tuulivoimatuotannon tarvitsema maapinta-ala olisi noin 0,15 % Suomen metsäpinta-alasta. Viime vuonna tuulivoimatuotanto oli Suomessa 11,5 TWh. Tuulivoiman määrä kasvaa tasaisesti ja arvioiden mukaan yli kolmannes Suomen […]

Rahoitusta haettavissa Pohjois-Suomen entisten turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on avannut hankehaun JTF-rahastosta (Just Transition Fund, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto) turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyville hankkeille. Rahoituksella pyritään ehkäisemään energiaturpeen käytön vähentymisestä aiheutuvia haittoja, ja osa rahoituksesta suunnataan entisten turvetuotantoalueiden ennallistamiseen ja jälkikäytön edistämiseen. Jatkuva hankehaku on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa 15.12.2023 asti. Rahoitusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja […]

Forssassa tutkitaan esteettömyyttä mobiilipelin avulla

Forssalaiset pääsevät kartoittamaan kotikaupunkinsa esteettömyyttä maailmanlaajuisestikin katsottuna uudenlaisella tavalla, mobiilipelin avulla. Kyseessä on Forssan kaupungin pilottiprojekti, jossa kuntalaiset osallistuvat kaupungin kävelykatujen esteettömyyskartoitukseen. Pilotti toimii puhelimelle ladattavan mobiilipelin avulla. Tavoitteena on tuottaa kaupungille tietoa esteettömyyden nykytilasta ja kehityskohteista. Kaupungin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun esteettömyyttä kartoitetaan mobiilipelillä tapahtuvan joukkoistamisen keinoin.

Forenom ennustaa neljää trendiä liikematkustamiseen 2023

Koronapandemia aiheutti muutoksen matkustajien tarpeisiin. Tämä näkyy myös liikematkoissa, kun työmatkoja on korvattu digitaalisilla tapaamisilla. Monet yritykset pyrkivät edelleen vähentämään työmatkoja säästääkseen rahaa ja ympäristöä, fyysisen yhteyden merkitys yhteishengen rakentamiselle ei ole kadonnut. Forenomin mukaan näyttää siltä, että kun oleskelun pituus kasvaa, raja matkustamisen ja asumisen välillä hämärtyy. Samalla kodinomaisten, pidempään asumiseen tarkoitettujen palveluiden tarve […]

LUT-yliopisto kehittää ratkaisua hulevesien puhdistukseen rakennus- ja purkujätteistä

Ravinteita, mikromuoveja ja muita haitta-aineita huuhtoutuu hulevesien mukana vesistöihin. LUT kehittää hulevesien puhdistukseen uutta suodatinratkaisua rakennus- ja purkujätteistä kolmivuotisessa hankkeessa. Hulevedet eli sade- ja sulamisvedet sisältävät mm. ravinteita, raskasmetalleja, kiintoainesta, öljyä ja mikromuoveja aikaisemmin arvioitua enemmän. Hulevedet johdetaan kaduilta usein hulevesiviemäreihin tai ojiin, joista ne päätyvät käsittelemättöminä vesistöihin. Vesistöissä aineet voivat olla haitallisia vesieliöstölle kuten […]

Raportti: Esteettömyys avaa rakennetun ympäristön kaikkien käyttöön

Ympäristöministeriö asetti vuoden 2022 lopulla työryhmän muodostamaan tilannekuvan rakennetun ympäristön esteettömyydestä. Nyt työ on koottu raporttiin, joka sisältää ehdotuksia toimenpiteiksi ja esimerkiksi lainsäädännön kehittämiseksi. Esteettömyys vaikuttaa suoraan ihmisten yhdenvertaisuuteen rakennetussa ympäristössä. Esteettömyyden ylläpitäminen ja parantaminen vaativat jatkuvaa huomiota käytössä ja kunnossapidossa sekä korjaus- ja muutostöissä. Velvoittavat määräykset koskevat käytännössä uudisrakentamista ja rakennusluvanvaraisia korjaus- ja muutoshankkeita. […]

Nuoret istuttavat Taimiteossa yli 185 000 puun taimea kesällä 2023

Nuorisojärjestö 4H ja Taimiteko-kumppanit työllistävät kesäkuussa 2023 alle 18-vuotiaita nuoria kesätöihin ympäri Suomea. Samalla Suomeen syntyy 93 hehtaaria uutta metsää. Nuoret istuttavat yli 185 000 kuusen ja männyn taimea 14 paikkakunnalla ympäri Suomea. Istutetuista puun taimista syntyy noin 93 hehtaaria uutta metsää. Istutukset tehdään pääosin turvetuotannosta poistuneille maa-alueille. Istutuskohteet ovat tänä vuonna Sonkajärvellä, Kärsämäellä, Pieksämäellä, […]

Maanmittauspäivien 2023 ohjelma ja esitykset

Maanmittauspäivät 10.–11.5.2023 Tampere-talo Ohjelma päivitetty viimeksi 2.6.2023 esitysten pdf-liitteillä (tulossa lisää) Maanmittauspäivien 2023 ohjelma PDF-tiedostona ILMOITTAUTUMINEN 8.30 ALKAEN AAMIAINEN TARJOLLA 8.45–9.45 AVAJAISET • PIENI SALI 9.45 Tervetuliaissanat • Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta Avajaispuhe • Pasi Patrikainen, Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Maanmittausalan edistämissäätiön apurahojen jakaminen Key note -puheenvuoro • Anssi Tuulenmäki, yli-innovaatioaktivisti ja Tekniikan museon toimitusjohtaja LOUNAS 12.00–13.00  TEKNINEN OHJELMA 13.00–14.30 Paikkatieto ja paikannusratkaisut […]

Maankäyttö 1/2023 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Voi tekoälyn kevät! TEEMA: DATA • PAIKKATIETO • MITTAUS & MALLINNUS 4 Elina Ranta GeoForum Summit 2022 jatkoi Paikkatieto­markkinoiden perintöä Helsingin Messukeskuksessa 6 Jiri Luojukoski Hiilinielut – kasvit hiilidioksidin imureina 10 Ari Laitala Tekoälypaikkatiedon opettajana 14 Riku Mustonen 3D-kuvaus tulee vauhdilla älypuhelimiin ja on varmasti tullut jäädäkseen 15 Maarit Nordmark Tieto on […]

Maakuntien tilakeskus hyvinvointialueiden omistukseen

Maakuntien tilakeskuksen omistuspohja laajeni vuodenvaihteessa hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Yhtiön omistajana jatkaa Suomen valtio. Yhtiölle on valittu uusi hallitus ja hallituksen puheenjohtaja. Omistusmuutos perustuu Maakuntien tilakeskuksen nimeämiseen vuonna 2021 laissa hyvinvointialueesta mainituksi kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskukseksi. Osaamiskeskus tuottaa kiinteistö- ja toimitilajohtamisen asiantuntijapalveluita sekä kokoaa, käsittelee, analysoi ja julkaisee toimitilajohtamisessa tarvittavaa tietoa. Yhteistyön tuloksena hyvinvointialueiden […]

Kunnat toteuttaneet homevapaita kouluja 2,3 miljardin arvosta vuosina 2009–2022

Tuore tilastojulkaisu kuntien elinkaarimallilla toteuttamista koulu- ja toimi­tilarakennuksista kertoo rakannustavan suosion maltillisesta kasvusta. Lisäksi tilastot osoittavat elinkaarimallin olevan kunnalle kustannuksiltaan 14 % edullisempi verrattuna perinteiseen rakentamis- ja ylläpitotapaan.  Julkaisun on koostanut investointi- ja rakennushankkeiden asiantuntijayritys CAPEX Advisors, joka on kerännyt tilastoja kuntien elinkaarihankkeista vuodesta 2009. Elinkaarirakentamisessa kunta tilaa yhdellä sopimuksella sekä koulun tai muun toimitilan […]

Sade- ja sulamisvesien mukana kulkeutuu vesistöihin saasteita arvioitua enemmän

Uuden tutkimustiedon mukaan hulevedet eivät ole niin puhtaita kuin aiemmin on arvioitu. Hulevedet sisältävät muun muassa ravinteita, raskasmetalleja, suoloja (kloridia ja natriumia), kiintoainesta, öljyjä ja hiilivetyjä sekä mikromuoveja. Sateiden ja sulavan lumen synnyttämä hulevesi johdetaan usein pois kaduilta hulevesiviemäreihin tai ojiin, joista ne lopulta päätyvät käsittelemättä mereen tai vesistöön. Tiedot käyvät ilmi ympäristöministeriön koordinoiman Vesiensuojelun […]

Huoneistotietojärjestelmään siirtymistä voi seurata maanmittauslaitoksen verkkopalvelussa

Huoneistotietojärjestelmään siirrettyjen asunto-osakeyhtiöiden määrää voi nyt seurata Maanmittauslaitoksen palvelussa www.osakehuoneistorekisteri.fi. Maanmit­tauslaitos julkaisee tuoreet tilastot kunnittain ja maakunnittain kerran kuussa. Kunnista on tilastoitu huoneistotietojärjestelmään siirtyneiden taloyhtiöiden määrä, asunto-osakeyhtiömuotoisten taloyhtiöiden kokonaismäärä sekä järjestelmään siirtyneiden yhtiöiden prosenttiosuus kaikista taloyhtiöistä. Huoneistotietojärjestelmä kattaa tällä hetkellä noin 12 % Suomen taloyhtiöstä, joita on noin 90 000. Maakunnittain ja kunnittain aktiivisuus vaihtelee […]

Maailman soilla on keskeinen merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maapallon maapinta-alasta 3–4 % on soita, mutta niihin on varastoitunut lähes kolmannes maaperään sitoutuneesta hiilestä. Maailmanlaajuisesti jo 12 % soista turpeen kertyminen on loppunut ja niistä on tullut päästölähteitä. YK:n ympäristöohjelman (UNEP) julkaisema Global Peatlands Assessment arvioi, että Euroopassa lähes 50 % suoalasta on ojitettu ja sen ekologinen tila heikentynyt. Maailmanlaajuisesti soita on ojitettu 50 […]

Palautetta pyöräteiden talvikunnosta mobiilipelin avulla

Väylävirasto ottaa Oulun ja Kempeleen alueella alkuvuodeksi käyttöön mobiilipelin, jolla kuntalaiset voivat ansaita rahaa merkitsemällä kartalle pyöräteiden talvikunnossapidon ongelmakohtia. Palautetta kerätään päivittäin lumenauraukseen, liukkauteen sekä epätasaisuuteen liittyen. Palautteenkeruu toteutetaan yhteistyössä Autori Oy:n kanssa Crowdsorsa-mobiilipelillä, jonka kartalle pelaajat keräävät havaintojaan pyörätieväylien ongelmakohdista ottamalla niistä valokuvia. Kukin palaute on arvoltaan 50 senttiä, jonka pelaaja ansaitsee tililleen. Tammikuun […]

Maanmittauspäivät 2023

Maanmittauspäivät 2023 järjestettiin kaksipäiväisenä tapahtumana 10.–11. toukokuuta Tampere-talossa Katso ohjelma ja esitysten PDF-tiedostot Ilmoittautuminen ja hinnat Ilmoittautua voi seuraavan linkin kautta: https://ssl.eventilla.com/maanmittauspaivat_2023  Hinnat: Earlybird (voimassa 14.4.2023 asti): MILjäsen 325 € + alv 24, Ei jäsen 400 € + alv Normaalihinta (voimassa 15.4.–30.4.2023): MIL jäsen 400 € + alv 24, Ei jäsen 475 € + alv […]

Maankäyttö 4/2022 – Sisällys ja PDF

3 Ari Laitala Entistä mobiilimpi, sosiaalisempi ja ajankohtaisempi Maankäyttö TEEMA: KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA JA -JOHTAMINEN • KIINTEISTÖMARKKINAT • ­KIINTEISTÖARVIOINTI 4 Helka-Marja Kohonen Mikä saaritontissa maksaa? 9 Sampo Hatunen Metsäalueiden hinnoittelun periaatteet murroksessa 12 Sakari Haulos Infrahankkeiden ­haitalliset ­ympäristövaikutukset ja ­niiden ­korvattavuus 16 Ari Laitala BVC – lentoon lähdössä? 19 Ville Paatsola, Mikko Korpela ja Kalle Konttinen FIG:n […]

Uutta kirjallisuutta

Kari Silfverberg ja työryhmä (2022). Ilmastometsät – Metsät planeetan pelastajina Globaalin ilmastonmuutoksen kiihtyminen on synnyttänyt tarpeen voimistaa toimia ilmakehän liiallisen hiilidioksidin sitomiseksi ja varastoimiseksi. Maapallon ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut jo tasolle 418 miljonasosaa (ppm). Hallitsemattoman Ilmastokatastrofin torjuminen edellyttää hiilidioksidipitoisuuden vähentämistä 1970-luvun tasolle 350 ppm. David Sim: Pehmeä kaupunki. Hyvän kaupunkielämän perusteet Arkkitehti David Sim nostaa […]

Kiinteistökauppojen määrissä ja hinnoissa laskua

Maanmittauslaitos kokosi kiinteistöjen kauppahinnat ja kauppojen lukumäärät ajalta 1.1.–30.9.2022. Kauppamäärät ovat laskenee selvästi niin rakennetuissa kuin rakentamattomissa tonteissa sekä metsä- ja peltokaupoissa. Epävarmuus markkinoilla sekä kotitalouksien heikentynyt luottamus omaan talouteen heijastuvat kiinteistökauppojen lukumääriin. Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan tänä vuonna lokakuun alkuun mennessä oli tehty 48 300 kiinteistökauppaa, mikä on 16 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavana […]

Kiinteistösijoitukset hidastuvat loppuvuonna epävarmassa markkinaympäristössä 

Suomen kiinteistömarkkina kohtaa tällä hetkellä haasteita, jotka liittyvät erityisesti talouskasvun hidastumiseen ja korkeampiin rahoituskustannuksiin. Newsecin markkinakatsauksen mukaan vuoden 2022 ensimmäinen vuosipuolisto oli vielä vauhdikas: 4,3 miljardin euron kaupankäyntivolyymi on historian vahvin ensimmäinen puolivuosi. Kolmannen vuosineljänneksen aikana vauhti on puolestaan kokonaisuudessaan hieman normaalia hitaampaa, volyymin ollessa 1,4 miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen kaupankäyntivolyymi jää noin 6 % […]

Siirry työkalupalkkiin