Maankäyttö 120 vuotta sitten: Alamainen ­mietintö Ylitornion ­pitäjän ­metsäsuhteista

VUONNA 1889 Espanjalaisvalta Kuubassa päättyi Espanjan ja Yhdysvaltain sota päättyi rauhan­sopimukseen Helmikuunn manifesti – ­ensimmäinen sortokausi alkoi Suomessa Felix Hoffmann patentoi aspiriinin. Suomen Maamittari-Yhdistyksen Aika­kauskirjan vuoden 1899 numerossa esittelee Emil Wichmann seikkaperäisessä jutussaan toimikunnan mietintöä seuraavasti: Noin kuudettakymmentä vuotta sitten kun tilallisille Ylitornion pitäjässä isossa jaossa annettiin tiluksia, ei metsällä näissä seuduin ollut mitään myyntiarvoa […]

Uusia säädöksiä

Maanmittauslaitosta koskevat uusi laki, valtioneuvoston asetus sekä palvelupisteistä maa- ja metsätalousministeriön asetus ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alusta. Samoin Maanmittauslaitoksen työjärjestys on uudistettu samasta ajankohdasta alkaen. Erityisesti kerrostalo- ja rivitaloasuntoja, mutta myös liikehuoneistoja koskeva uusi huoneistotietojärjestelmä on perustettu lainsäädännöllä vuoden 2019 alusta lukien. Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakeluetteloiden vieminen perustettuun huoneistotietojärjestelmään alkaa 1.5.2019. (ks. voimaanpanolaki 1329/2018) Asunto-osakeyhtiön […]

Ammattikorkeakoulu Novia ja Maanmittauslaitos aloittavat yhteistyön

Ammattikorkeakoulu Novian rehtori/toimitusjohtaja Örjan Andersson ja Maanmittauslaitoksen pääjohtaja Arvo Kokkonen allekirjoittivat 15. tammikuuta 2019 organisaatioden välisen yhteistyösopimuksen. Yhteistyön tarkoituksena on varmistaa ruotsinkielistä palvelua tarjoavien maanmittausinsinöörien saatavuus ja samalla vastata työmarkkinoiden vahvaan kysyntään alan ruotsinkielisille osaajille. Sopimuksen seurauksena Novia tarjoaa parin vuoden tauon jälkeen taas maanmittaustekniikan insinöörin (AMK) tutkintoon johtavaa koulutusta. Neljä vuotta kestävä koulutus aloitetaan […]

Kaavojen digitointikäytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 29 §) edellytetään, että kunnan on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa. Ympäristöministeriön vuoden 2018 lopussa toteuttamasta kaavojen digitointia koskevasta selvityksestä käy ilmi, että Suomen noin 57 500 voimassa olevasta asemakaavasta suuri osa on jo eri tavoin digitaalisia. Kaavoja on kuitenkin […]

Ohjeita kulttuuri­historiallisesti arvokkaiden rakennusten energia­tehokkuuden parantamiseen

Rakennusten osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia ja siksi olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella ja päästövaikutusten pienentämisellä on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtenä huolena alalla on ollut, että esimerkiksi kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset voivat kärsiä niiden energiatehokkuutta parannettaessa. Ympäristöministeriön tuore opas kokoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Opas on tarkoitettu […]

Oikaisu

Maankäytön numerossa 4/2018 oli juttu Maanmittausalan edistämissäätiöstä. Jutun yhteydessä oli luettelo säätiön puheenjohtajista. Luettelosta puuttui kuitenkin Kauko Viitasen nimi, joka sijoittuu Harmon ja Grönforsin väliin. Asia selviää myös tekstiosassa.

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion johdot tapasivat ministereitä – aiheina kasvavien kaupunkien saavutettavuus ja ­ MAL-sopimukset

Kaupunkien kasvun ja siihen liittyvien lieveilmiöiden hallintaan tarvitaan valtion ja kaupunkien laaja-alaista yhteistyötä ja tavoitteellista kaupunkipolitiikkaa. Juuri voimakas kasvu haastaa kaupunkien maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelut ja elinkeinoelämän kyvyn työllistää. Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkien johdot tapasivat tammikuussa ministerit Kimmo Tiilikaisen, Anne Bernerin ja ­Antti Häkkäsen eduskunnassa keskustellakseen mm. kaupunkien saavutettavuudesta ja MAL-sopimuksista. Jyväskylässä, Lahdessa ja […]

Kaupungit ja alueet keskiöön Digitaalinen Eurooppa -ohjelman toteuttamisessa

Euroopan alueiden komitea (AK) käsittelee Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan liittyvässä lausunnossaan digitaalisten ratkaisujen toteuttamista. Komitean mukaan tulevaisuuden älykkäiden ja kestäväpohjaisten digitaalisten ratkaisujen tehokas toteuttaminen edellyttää pioneerialueiden ja -kaupunkien välisiä eurooppalaisia kumppanuuksia sekä korkealaatuista digitaali-infrastruktuuria. Komissio ehdottaa, että uudesta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta investoidaan vuosien 2021–2027 aikana 9,2 miljardia euroa EU:n kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen sekä Euroopan strategisten digitaalisten […]

Rakennus­järjestys­opas päivitetty

Kunnan rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2013 oppaan rakennusjärjestyksen laatimiseen ja opas on nyt päivitetty huomioiden lainsäädännössä tapahtuneet muutokset. Muutoksia on tapahtunut mm siinä, että kunnilla on tähänastista laajemminkin mahdollista hyödyntää juuri rakennusjärjestystä […]

YVA-menettelyä edellyttävien hankkeiden päivitetty luettelo voimaan 1.2.2019

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden luettelo on päivitetty ja se on tullut voimaan 1.2.2019. Päivityksessä noin puolia hankeluettelon kohdista on muutettu. Osalle hankkeista muutos merkitsee tiukennuksia, osalle taas lievennyksiä aiempaan verrattuna. Uusina hankkeina hankeluetteloon on lisätty kalankasvatus, turkiseläinten pito, toriumin louhinta, talteenotto, rikastaminen ja käsittely sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen edellyttämä Suomen ja Viron väliset […]

Siirry työkalupalkkiin