Miltä näyttää Suomen kiinteistöjärjestelmän tulevaisuus?

TEKSTI: PAULIINA KRIGSHOLM
Kiinteistöjärjestelmien tulevaisuus on aihe, joka puhuttaa vuodesta toiseen. Tutkin väitöskirjassani kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien ja ­erityisesti Suomen kiinteistöjärjestelmän ­tulevaisuudenkuvia. Tässä artikkelissa avaan hieman tutkimuksen taustaa sekä kuvaan lyhyesti työssä tunnistetut vaihtoehtoiset muutospolut Suomen kiinteistöjärjestelmälle.

Maahan ja kiinteistöihin liittyvien oikeuksien ja rajoitusten kirjaamiseen liittyy Suomessa pitkä traditio, joten harvoin edes pysähdymme miettimään, mikä on kiinteistöjärjestelmän*) tehtävä ja kuinka nykytilaan on päädytty. Vielä haastavampaa on miettiä, kuinka kiinteistöjärjestelmän tulisi kehittyä, jotta se pystyisi vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Moni tekijä kuitenkin indikoi, että paikkaan sidottuun tiedon, mukaan lukien kiinteistöjärjestelmän tuottaman tiedon eli tässä artikkelissa katasteritiedon, rooli on murroksessa: teknologisen kehityksen myötä tiedonkeruumenetelmät monipuolistuvat ja skaalautuvat, julkiset tietopalvelut sähköistyvät nopealla vauhdilla, ja tietovarantoja avataan avoimeen käyttöön yrityksille ja kansalaisille. Myös monet kansallisen ja globaalin tason muutokset kuten pitkään jatkunut kaupungistumiskehitys, väestön ikääntyminen, ja paine julkisten menojen karsimiseen väistämättä muokkaavat rekisterinpidon ja maanmittausalan toimintakenttää.

Näistä lähtökohdista sai alkunsa vuonna 2015 tutkimusprojekti Katasteri 2035, jonka puitteissa väitöskirjani on valmistunut. Väitöskirja tarkastettiin Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksella kesäkuussa 2020. Työssä asetettiin kolme toisiinsa linkittyvää tavoitetta: (1) Tunnistaa kiinteistöjärjestelmien toimintaympäristöä muokkaavat muutostekijät, (2) Arvioida, mikä on eri muutostekijöiden vaikutus Suomen kiinteistöjärjestelmään, sekä (3) Hahmotella vaihtoehtoisia tulevaisuuden kehityspolkuja Suomen kiinteistöjärjestelmälle. Tutkimuksen tavoitteet rakentuvat siis toistensa päälle ja täydentävät toisiaan, ja tavoitteena oli jäsentää kehittyneiden kiinteistöjärjestelmien tulevaisuutta hyvin kokonaisvaltaisesti. Keskityn tässä kirjoituksessa kuvaamaan lähinnä kolmannen tavoitteen löydöksiä.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa