Katse kohti erilaisia täydennysrakentamistyyppejä ja niihin liittyviä maapoliittisia konflikteja

TEKSTI: TUULIA PUUSTINEN, PAULIINA KRIGSHOLM, TEA LÖNNROTH JA HEIDI FALKENBACH
Täydennysrakentamista pyritään edistämään kasvavilla kaupunkialueilla maailmanlaajuisesti useista syistä, usein erityisesti kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyen.

Kasvun suuntaamisen olemassa olevan kaupunkirakenteen sisään katsotaan tukevan ilmastotavoitteita sekä esimerkiksi EU:n maaperästrategian ’no net land take’ -tavoitetta. Ympäristöhyötyjen lisäksi täydennysrakentamiseen liitetään monia taloudellisia ja sosiaalisia etuja, kuten säästöt infrastruktuurikustannuksissa, mahdollisuus ylläpitää ja tukea julkista liikennettä sekä esimerkiksi lähiöiden ja kaupunkikeskustojen elävöittäminen (esim. Bibri et al., 2020).

Kaupunkirakenteen tiivistämisellä (englanniksi densification) viitataan usein asuntojen määrän nettokasvuun jo rakennetulla alueella (Broitman ja Koomen, 2015). Tämäntyyppisestä luonnehdinnasta ei kuitenkaan käy ilmi tiivistämisen monimutkaisuus strategisena tavoitteena tai täydennysrakentamisen toteuttamisen haasteet (Boyko ja Cooper, 2011; Holman et al., 2015).

Koska täydennysrakentaminen käsitteenä sisältää käytännössä kaiken kaupunkiuudistuskohteista omakotitaloalueiden pienimuotoiseen täydennysrakentamiseen, tulee myös maapolitiikan huomioida hyvin erilaisia tilanteita ja toimijoiden intressejä, mikäli tavoitteena on edistää täydennysrakentamista. Huolimatta täydennysrakentamisen lisääntyneestä merkityksestä ja lukuisista siihen liittyvistä tutkimuksista, systemaattinen ymmärrys erilaisten tiivistämismuotojen vaikutuksista maapolitiikkaan ja sen hyväksyttävyyteen on kuitenkin vähäistä. Liikumme liian yleisellä tasolla, jotta olemassa olevaa tietoa voisi hyödyntää laaja-alaisesti esimerkiksi kuntien täydennysrakentamisstrategioissa.

Tämä artikkeli käsittelee maapolitiikan kannalta keskeisiä täydennysrakentamistyyppejä ja niiden yhteyksiä maapolitiikkaan. Kirjoitus pohjautuu parhaillaan vertaisarvioinnissa kansainvälisessä tutkimusjournaalissa olevaan tutkimukseen, jossa rakennetaan teoriapohjaisesti maapolitiikkakonfliktiprofiileja erilaisille täydennysrakentamistyypeille. Tutkimus pohjaa kansainväliseen kirjallisuuteen.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa