Tulvariskien ymmärtäminen ja ­hallinta

TEKSTI: THOMAS BANAFA
Tulvariskien hallinnan ­tärkeimpiä ­osa-alueita on ­maankäytön ­suunnittelu, jolla voidaan ­merkittävästi vaikuttaa ­ihmisten ja yhteiskunnan turvallisuuteen. ­Pitkäjänteinen ja luotettaviin ­ennusteisiin perustuva ­tulvariskien hallinta pitää sisällään kaikki ne ­toimenpiteet, joilla voidaan ­arvioida ja pienentää tulvariskejä sekä ­ehkäistä tai pienentää tulvista ­suoraan tai ­epäsuoraan aiheutuvia vahinkoja.

 

Tulvat aiheuttavat vuosittain Suomessa miljoonaluokan suorat vahingot, joiden lisäksi tulvista aiheutuvat epäsuorat kerrannaisvahingot voivat kasvaa huomattaviksi. Ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat muutokset hydrologisessa kierrossa vaativat sopeutumista rannikolla ja vesistöjen läheisyydessä, minkä lisäksi kaupungistumisen ja tiivistyvän kaupunkirakenteen myötä hulevesitulvat voivat aiheuttaa enemmän omaisuusvahinkoja sekä häiriöitä palveluissa, liikenteessä, tiedonsiirrossa ja energiahuollossa. Oman haasteensa tuovat maankäytön suunnittelun ja rakentamisen pitkä aikajänne sekä ennusteiden epävarmuus.

Rannikolla ja vesistöjen alueilla tulvariskien hallinnan suunnittelusta vastaavat alueelliset ELY-keskukset, kun taas hulevesitulvien hallinnasta vastaavat kunnat. Julkishallinnon lisäksi yksityisillä toimijoilla kuten kiinteistöjen omistajilla tai haltijoilla on vastuu varautua omilla toimillaan mahdollisiin poikkeustilanteisiin. Muuttuva ilmasto ja kasvavat riskit kuitenkin edellyttävät päättäjiltä, viranhaltijoilta ja yksityisiltä entistä enemmän yhteistyötä, ja ilman tulvariskien hallinnan toimenpiteitä Suomen tulvariskien on arvioitu moninkertaistuvan.

Tulvien hallinnasta ja torjunnasta on Suomessa kokemusta jo yli sadan vuoden ajalta, mutta hallintaprosesseihin ja käsitteistöön saatiin yhtenäisyyttä vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskien hallinnan lainsäädännöllä. Laissa ja asetuksessa määriteltiin raamit kuuden vuoden välein toistuvalle tulvariskien hallintaprosessille: mitkä tahot vastaavat tulvariskien hallinnasta, miten riskiä arvioidaan ja mikä on viranomaisten rooli. Vaikka tulvariskien hallinnalle on omat prosessit ja lait, riskejä voidaan hallita myös sisällyttämällä niiden tarkastelu jo olemassa oleviin prosesseihin.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:
[

Toimitus Author

Vastaa