Oikein ajoitetuilla korjausinvestoinneilla voidaan vaikuttaa kiinteistön arvoon

TEKSTI: HAIDAR MEDALLAL
Ulkomaiset sijoittajat näkevät Suomen kiinteistömarkkinan entistä houkuttelevampana kiinteistöjen arvostustasojen noustessa Yhdysvalloissa ja Euroopan keskeisillä markkinoilla korkeiksi. Tähän houkuttelevuuteen on vaikuttanut osaltaan myös Suomen lainsäädäntö ja säännökset sekä liiketoimintaympäristön vakaus.

Kiinteistökauppojen lisääntyessä ja transaktioiden suuruuden noustessa tulee entistä ajankohtaisemmaksi rakennusten suunnitelmallinen ylläpito. Viime aikoina on noussut vahvasti esille myös tilantarve ja tilan merkitys. Tiloista puhuttaessa ei voida välttyä puhumasta fyysisen tilan ohessa myös sosiaalisesta ja digitaalisesta tilasta työympäristöissä. Kiinteistöjen taloudellisen elinkaareen ohella myös rakennusten käyttöikä ja kestävyys sekä materiaalitehokkuus ovat merkittävässä roolissa. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaan kiinteistöjä tulee ylläpitää ekotehokkaasti ja taloudellisesti kannattavasti.

Kiinteistösijoituksen tuotto on vahvasti sidoksissa kiinteistön arvoon. Arvon muodostumisen pääkomponentit ovat nettotuotto ja tuottovaatimus. Nettotuoton suuruuteen vaikuttavat kiinteistöstä saatavat vuokratuotot sekä ylläpidosta ja kunnossapidosta muodostuvat hoitokulut. Tässä tullaan kysymykseen: pienentääkö hyvä ylläpito kunnossapitotarvetta ja päinvastoin optimaalinen kunnossapito ylläpitokuluja? Miten löytää optimoinnissa se kultainen keskitie näiden välillä?

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa