Tavoitteena hiilineutraali Suomi

TEKSTI: EEVA HÄMEENOJA
Suomi on osana Euroopan unionia ­sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tämä tehdään nopeuttamalla päästö­vähennyksiä ja vahvistamalla hiilinieluja.

Kuluvan vuoden 2021 aikana valmistuu EU:n ilmastolaki 2030 sekä siihen liittyvä säädöspaketti. Myös Suomen ilmastolaki uusitaan niin, että hiilineutraaliustavoite voidaan toteuttaa. Maankäyttösektorin rooli ilmastopolitiikassa vahvistuu. Myös Suomen ilmasto- ja energiastrategia sekä ilmastosuunnitelmat uusitaan.

Suomen päästötilanne

Alueperusteisella, Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella, laskentatavalla Suomi on onnistunut hyvin päästöjen vähentämisessä. Vuonna 2019 Suomen päästöt olivat 52,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina. Edelliseen vuoteen verrattuna päästöt laskivat kuusi prosenttia, mihin vaikutti erityisesti hiilen ja turpeen käytön väheneminen. Ennakkoarvion mukaan vuoden 2020 päästöt ovat laskeneet n. 49 miljoonaan tonniin päästökauppasektorin päästövähennysten ja koronan vähentämän liikenteen ansioista.
Maankäyttö-sektori (LULUCF-sektori) on Suomessa nettonielu, eli sen sitoma kasvihuonekaasupäästöjen määrä on suurempi kuin siitä vapautuva. Vuonna 2019 nettonielun suuruus oli −17,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalentteina.

Vaikka Suomen päästöt ovat vähentyneet merkittävästi vuosina 2018–2020, Suomi tarvitsee tiukempia toimia erityisesti niin sanotulla taakanjakosektorilla eli muun muassa liikenteessä, maataloudessa ja jätehuollossa. Tämänhetkisen päästötilanteen ja vuoden 2035 tavoitetason välillä on merkittävä ero, ns. päästökuilu, jonka umpeen kuromiseksi tarvitaan päätökset lisätoimista. Jotta hiilineutraalisuuden saavuttaminen v. 2035 voidaan varmistaa, ilmastopaneeli on tehnyt esitykset ilmastolakiin kirjattavista pitkän aikavälin päästö- ja nielutavoitteista. Vuonna 2030 fossiilisia ja prosessiperäisiä päästöjä saa olla jäljellä 28 Mt CO2-ekv ja vuonna 2035 korkeintaan 21 Mt CO2-ekv. Laskelmissa on oletettu LULUCF-nettonielun olevan –21 CO2e/v.

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa