Uusi yksityistielaki ja tiekunnan ­kokouspäätösten oikaisukeinot

TEKSTI: SARA PITKÄLÄ JA SAKARI HAULOS
Uusi yksityistielaki (13.7.2018/560) on tullut voimaan 1.1.2019 ja ollut siis nyt voimassa parisen vuotta. Yksi uuden lain merkittävimpiä uudistuksia koski kuntien tielautakuntien lakkauttamista. Aiemmin tielautakunnille kuuluneet ­tehtävät siirtyivät usealle eri taholle.

Lain soveltaminen on asettumassa uomaansa. Osa tehtävistä siirtyi ELY-keskuksille, osa yksityistietoimituk-seen ja osa käräjäoikeuksille. Muutoksen hakeminen tiekuntien kokouspäätöksiin on ohjattu käräjäoikeuksiin, mutta eräissä tilanteissa yksityistietoimitus voi toimia varteenotettavansa vaihtoehtona oikeudenkäynnille.

Mikä on tiekunta?

Yksityistie palvelee vaikutusalueensa kiinteistöille pääsyä ja kiinteistöjen liikennetarpeita. Oikeus yksityistien käyttöön perustuu pääsääntöisesti tien vaikutusalueella sijaitseville kiinteistöille kuuluviin tieoikeuksiin. Tällai-sen kiinteistön omistajat ovat tieosakkaita.

Yksityistien tienpito tapahtuu lähtökohtaisesti tieosakkaiden kustannuksella. Tämän vuoksi tieoikeuden saa-neille kiinteistöille on yleensä määrätty tieyksiköt, joiden mukaisessa suhteessa tieosakkaat kiinteistönsä osalta osallistuvat tienpidon kustannuksiin. Käytännössä tieyksiköt määräytyvät kiinteistön liikenteen laadun ja määrän sekä käytettävän tienosan pituuden perusteella.

Tieosakkaat voivat hoitaa yksityistietään joko järjestäytymällä tiekunnaksi tai järjestäytymättömästi. Mikäli tieosakkaat ovat järjestäytyneet tiekunnaksi, tiekunnalla on toimielin eli toimitsijamies tai hoitokunta. Toimie-limen tehtävät vastaavat yhtiön tai yhdistyksen hallituksen tehtäviä. Varsinaista päätösvaltaa käyttää tiekun-nan kokous, johon kaikilla tieosakkailla on oikeus osallistua. Tiekunnan kokouksissa tieosakkaat voivat tehdä äänestyspäätöksiä. Kunkin osakkaan äänimäärä perustuu hänen kiinteistölleen määrättyihin tieyksiköihin. Tiekunnan kokouspäätökset velvoittavat kaikkia tieosakkaita, siis niitäkin, jotka päätöstä tehtäessä ovat ol-leet passiivisia tai ovat jopa sitä vastustaneet. Tiekunnan jäsenyys eli tieosakkuus ei ole vapaaehtoista, vaan perustuu kiinteistön tieoikeuteen, joka puolestaan voidaan perustaa tai lakkauttaa vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

Mikäli tieosakkaat eivät ole järjestäytyneet tiekunnaksi, heidän on keskenään pystyttävä sopimaan tienpidos-ta. Järjestäytymättömät tieosakkaat eivät voi tehdä päätöksiä, jotka velvoittaisivat passiivisia tai eri mieltä olleita osakkaita. Tosin tällaiset passiiviset tai eri mieleiset voidaan jälkikäteen tietyin edellytyksin velvoittaa osallistumaan tienpidon kustannuksiin, joskin tämä vaatii oman byrokratiansa.

Mistä asioista tiekunnan kokouksissa päätetään?

Lue koko artikkeli PDF-muodossa:

Toimitus Author

Vastaa